Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 671-0001/2011-1 Ob-2485/11 , Stran 881
Št. 671-0001/2011-1 Ob-2485/11
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 25/11) in Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2011 (Uradni list RS, št. 24/11), objavlja Občina Hodoš
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Hodoš za leto 2011
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Hodoš za leto 2011. II. Naročnik javnega razpisa: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos. III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2011 in sofinanciranje naslednjih vsebin: – interesna športna vzgoja otrok in mladine, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), – športna dejavnost študentov, – kakovostni šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov, – propagandna dejavnost v športu, – športne prireditve, – promocija športa in občine s športom, – informiranje o športu v medijih, – mednarodna dejavnost v športu, – izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov. IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva, – panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa. Pogoji sofinanciranja: Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da športne programe izvajajo na območju Občine Hodoš, – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Hodoš in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj velja tudi za javne zavode), – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene delavce za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, – da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost, – da so registrirani in na območju Občine Hodoš delujejo že najmanj eno leto, – da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (pogoj velja samo za društva in zveze). V. Merila za sofinanciranje programov športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 25/11). VI. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je namenjena za programe iz III. točke tega razpisa, je 8.500 € z proračunske postavke 18048 pod kontom 41200012. Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v v letu 2011. VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija: Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hodoš mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na občinski upravi Občine Hodoš. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Hodoš: www.obcina-hodos.si. VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na občinski upravi Občine Hodoš, pri Lidiji Sever, na tel. 02/559-80-21, vsak delovni dan, od 8. do 14. ure. IX. Rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno na občinsko upravo Občine Hodoš ali po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 10. maja 2011, na naslov: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos, s pripisom »Javni razpis – ne odpiraj« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Hodoš za leto 2011«. Šteje se, da je vloga prispela, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana na občinsko upravo Občine Hodoš. Na ovojnici mora biti napisano: – naslov izvajalca športnega programa (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Občina Hodoš). X. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje do 12. maja 2011. Vloge bo odpirala komisija, katero imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2011.
Občina Hodoš