Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 3074/2010 Os-2577/11 , Stran 927
Dn 3074/2010 Os-2577/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janine Perko, Ulica Matije Blejca 12, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice nepremičnine – stanovanja z ident. št. 60.E, na naslovu Matije Blejca 12, Kamnik, izdalo sklep opr. št. Dn 3074/2010, z dne 28. 3. 2011 za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe št. 239/78 z dne 25. 5. 1978 sklenjene med SGP Graditelj, p.p., Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem, in Butul Ivanom, Pohorskega bataljona 87, Ljubljana, kot kupcem, za K-1 kletno dvoinpolsobno stanovanje – južno stopnišče, stanovanjskega bloka B-3, Bakovnik jug, parc. št. 1238, 1239, 1240/1, k.o. Podgorje, ki obsega predprostor 3,10 m2, predsobo 6,50 m2, kopalnico, WC 4,30 m2, kuhinjo, jed. kot 10,40 m2, dnevno sobo 15,50 m2, kabinet 7,60 m2, spalnico 12,30 m2 in klet 2,10 m2, skupaj 61,80 m2, za kupnino v znesku 430.245 din; – menjalne pogodbe z dne 2. 8. 1983 sklenjene med Lemut Alojzom, Bernekarjeva 39, sedaj Pohlinova 3, Ljubljana in Lemut Frančiško rojen Gorenjc, Bernekarjeva 39, sedaj Pohlinova 3, Ljubljana, oba zastopana po pooblaščenki Hrdlička Marjetici, Cankarjeva 45, Kamnik in Butul Ivanom, Ulica Matije Blejca 12, Kamnik, za hišo z gospodarskim poslopjem in vrtom ter dvoriščem v Ljubljani, Pohlinova 3, parc. št. 362/1 in 361, vl. št. 297, k.o. Udmat in dvoinpolsobno stanovanje v kleti hiše v Kamniku, Matije Blejca 12, za vrednost predmeta pogodbe v znesku 50.000 din; – izročilne pogodbe z dne 27. 9. 1984 sklenjene med Lemut Alojzom in Lemut Fani (Frančiško), oba Matije Blejca 12, Kamnik, kot izročevalcema in Hrdlička Marjeto, Cankarjeva 45, Kamnik, kot prevzemnico za K-1 kletno stanovanje – južno stopnišče v stanovanjskem bloku B-3 Bakovnik, stoječem na parc. št. 1238, 1240 in 1240/1, k.o. Podgorje, ki obsega dve sobi s pritiklinami s površino skupaj 61,80 m2, v vrednosti 600.000 din. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Janine Perko, Ulica Matije Blejca 12, Kamnik. Poziva se morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine listin, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice Janine Perko, Ulica matije Blejca 12, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 8. 4. 2011