Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 4781-0004/2011 Ob-2586/11 , Stran 907
Št. 4781-0004/2011 Ob-2586/11
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 8/11) ter Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, matična številka: 5883938, ID za DDV: SI 47348429. 2. Opis predmeta prodaje: nezazidano stavbno zemljišče: 2.1 parc. št. 988/3, travnik, v izmeri 824 m2, 2.2 parc. št. 988/4, travnik, v izmeri 827 m2, 2.3 parc. št. 988/5, travnik in pašnik, v skupni izmeri 804 m2, 2.4 parc. št. 988/6, pašnik, v izmeri 1059 m2, vse vpisane v vl. št. 364, k.o. Tlake. Vse od zgoraj navedenih nepremičnin predstavljajo svojo gradbeno parcelo. V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se zemljišča, ki so predmet prodaje, nahajajo v območju S5, to je območje stanovanj in so v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje S5 v Rogatcu (območje stanovanj) (Uradni list RS, št. 100/06) namenjene za gradnjo stanovanjskih objektov št. 23, 24, 25, 26. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin pod zaporednimi številkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4, vsakega kot celote. Prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki za posamezno nepremičnino ponudi najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Izklicna cena za posamezno nepremičnino, ki je predmet prodaje, pod zaporedno številko: 2.1. parc. št. 988/3, k.o. Tlake, je 15.656,00 EUR; 2.2 parc. št. 988/4, k.o. Tlake, je 15.713,00 EUR; 2.3 parc. št. 988/5, k.o. Tlake, je 15.276,00 EUR; 2.4 parc. št. 988/6, k.o. Tlake, je 20.121,00 EUR; najnižji znesek višanja pa 500,00 EUR. Davek na dodano vrednost in komunalni prispevek v izklicno ceno nista vključena. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec je dolžan plačati celotno kupnino, v roku 30 dni od dne izstavitve računa po sklenjeni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi v pritličju, v sredo, dne 4. 5. 2011, z začetkom ob 12. uri, in sicer za vsako nepremičnino posebej, po vrstnem redu, kot si sledijo pod zaporednimi številkami. 7. Varščina Varščina, ki jo morajo za pristop k javni dražbi plačati dražitelji, znaša 10% od izklicne cene, se glasi na naslednje zneske: 2.1. parc. št. 988/3; 1.565,60 EUR, 2.2 parc. št. 988/4; 1.571,30 EUR, 2.3 parc. št. 988/5; 1.527,60 EUR, 2.4 parc. št. 988/6; 2.012,10 EUR, in se plača na podračun Občine Rogatec, odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165, z navedbo namena nakazila: »Javna dražba nepremičnine št. 2.1, št. 2.2, št. 2.3 ali št. 2.4«. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od zaključka javne dražbe. Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana varščina ne bo vrnjena. 8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin na ozemlju Republike Slovenije in, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da najkasneje eno uro pred pričetkom javne dražbe, ob 11. uri, dne 4. 5. 2011, na naslov Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera mora na naslov prispeti do določenega datuma in ure) ali osebno, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba«, na hrbtni strani pa navedejo naslov dražitelja, predložijo naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine; – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista (fizične osebe); – v primeru, da se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec, je potrebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe in fotokopijo osebne izkaznice pooblaščenca ali drugega osebnega dokumenta s fotografijo; – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka. Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Nepremičnina bo prodana po načelu »videno – kupljeno«. Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja vrednost se izkliče trikrat. 9. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvede v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10). Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. Javna dražba je končana, če noben od dražiteljev navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 10. Ustavitev postopka: župan Občine Rogatec lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina. 11. Informacije in ogled predmeta javne dražbe: dodatne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe, so na voljo pri Nataši Lavrič, tel. 03/812-10-20, e-pošta: obcina.rogatec.natasa@siol.net. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Rogatec: www.rogatec.net.
Občina Rogatec