Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 0110534 Ob-2547/11 , Stran 921
Št. 0110534 Ob-2547/11
Na podlagi točke 7.0 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d., Upravni odbor družbe sklicuje
XIV. redno skupščino
delničarjev družbe CP Ptuj, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj,
ki bo v ponedeljek, dne 16. 5. 2011 ob 9. uri, na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Upravni odbor ugotovi sklepčnost skupščine. Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi: – Goran Kraljevič – za predsednika, – preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in Brigita Mesarič. Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje skupščine. Za predsednika skupščine se skladno s točko 7.12. Statuta družbe izvoli Tomaž Alič, univ. dipl. prav.. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila Upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: skupščina delniške družbe se je seznanila z vsebino letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z poročilom revizijske hiše Auditor o poslovanju CP Ptuj v poslovnem letu 2010 ter poročilom UO družbe za poslovno leto 2010, kar vse je priloga tega sklepa. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička po letnem obračunu za leto 2010 in podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in članom Upravnega odbora. Predlog sklepa: Ugotovljen bilančni dobiček v višini =1.762.172,47 € se razdeli: a) =133.979,00 EUR bruto za dividende vsem delničarjem, vpisanih v KDD Ljubljana, ki imajo na dan skupščine glasovalno pravico. Dividende se izplačajo v EUR do 01/08-2011. b) Ostali bilančni dobiček v višini 1.628.193,47 EUR ostane nerazporejen. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina imenuje družbo AUDITOR d.o.o. iz Ptuja za revizorja družbe CP Ptuj za poslovno leto 2011. 5. Sprejem finančnega načrta za delo UO v letu 2011. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in sprejela finančni načrt za delo UO v letu 2011. 6. Določitev sejnin. Predlog sklepa: skupščina določi sejnine za člane Upravnega odbora ter predsednika in podpredsednika družbe za leto 2011. 7. Pooblastilo Izvršnemu direktorju družbe za pridobitev lastnih delnic. Po predlogu Upravnega odbora se sprejme naslednji sklep: Predlog sklepa: na predlog Upravnega odbora ter v skladu z 240. členom ZGD skupščina družbe CP Ptuj d.d. pooblašča izvršnega direktorja družbe za nakup lastnih delnic do višine 10% osnovnega kapitala družbe, v nominalni vrednosti 56.314,09 €. Najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati 2-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, najnižja prodajna cena delnice pa ne sme biti manjša, kot je bila nakupna vrednost delnice družbe. Skupščina pooblašča izvršnega direktorja družbe, da v soglasju z Upravnim odborom družbe odproda ali umakne vse pridobljene lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča izvršnega direktorja, da v soglasju z Upravnim odborom družbe pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic lahko izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem. Skupščina pooblašča Upravni odbor družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno prilagodi Statut tako, da se določbe Statuta ujemajo z novimi dejstvi. Postopek in viri za odkup delnic se zagotavljajo v skladu z določili ZGD in Statuta družbe. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu ali Statutu predpisane rezerve. Pooblastilo izvršnemu direktorju družbe za nakup lastnih delnic velja 18 mesecev od datuma sprejema sklepa na skupščini družbe. Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu s Statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeleži vsak delničar, pod pogojem, da svojo udeležbo napove na sedežu družbe najpozneje tri dni pred dnevom zasedanjem skupščine (dan zasedanja skupščine se pri tem ne šteje). Delničar lahko napove udeležbo pisno, po pošti, elektronski pošti ali faksu. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Gradivo Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak delovni dan v pisarni Mesarič Brigite, od 12. 4. 2011 do 13. 5. 2011 med 10. in 12. uro. Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo Upravnemu odboru v sedmih dneh od objave sklica. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Upravni odbor družbe CP Ptuj d.d.