Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2571/11 , Stran 922
Ob-2571/11
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana, uprava Nama d.d. Ljubljana, sklicuje
19. redno skupščino
delničarjev delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
ki bo v petek, 20. 5. 2011, na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: Izvolijo se: za predsedujočo skupščini se izvoli Carmen Dobnik, za preštevalki glasov Tatjana Kokalj in Milena Triller. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek. 2. Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. 3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 1.208.986,48 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. b) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2010. c.) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo Auditor Revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova ulica 4, 2250 Ptuj. 5. Sprememba statuta družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina sprejme predlagane spremembe: a) Spremeni se prvi stavek 8. člena, tako da se besedilo »od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic« nadomesti z besedilom »pred vpisom in vplačilom novih delnic«. b) Spremeni se drugi odstavek 9. člena, tako da se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če ni s sklepom o povečanju osnovnega kapitala določeno drugače«. c) V tretjem odstavku 12. člena se za besedilom »S povečanjem osnovnega kapitala po tem členu se« doda beseda »lahko«. d) V 19. členu se beseda »ZGD« nadomesti z besedo »zakon«. e) Spremeni se 20. člen, ki po novem glasi: Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta: – k določitvi strategije družbe, – k določitvi poslovnega in finančnega načrta družbe, – k določitvi politike upravljanja in – k podelitvi prokure. Nadzorni svet lahko določi, da se posamezne vrste poslov opravljajo le z njegovim soglasjem. f) V 21. členu se črta drugi stavek. g) V prvem odstavku 24. člena se za besedilom »lahko ponovno izvoljeni« doda besedilo »za enako obdobje s tem, da število mandatov ni omejeno«. Spremenita se četrti in peti odstavek 24. člena, ki po novem glasita: Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članu uprave. Predsednik in namestnik sta vedno predstavnika delničarjev. h) Spremeni se 27. člen, ki po novem glasi: Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, med katerimi mora biti predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik, razen v primeru sklica seje na podlagi zakonskega pooblastila za sklic seje s strani dveh članov nadzornega sveta, ko je nadzorni svet sklepčen, če je na seji navzoča vsaj polovica članov. i) Spremeni se drugi stavek 28. člena, ki po novem glasi: Odločitve v nadzornem svetu se sprejema z navadno večino oddanih glasov, razen če zakon ali statut določa drugače. j) V 30. členu se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »plačilo«. k) V zadnji šesti alineji 31. člena se za besedilom »potrjevanje letnega poročila« doda beseda »in« ter doda nova sedma alinea, ki glasi »druge pristojnosti določene z zakonom ali statutom«. l) V prvem odstavku 44. člena se za stavkom »Družba oglaša v Uradnem listu, lahko pa tudi v časopisu z visoko naklado ali v drugih sredstvih javnega obveščanja.« doda nov stavek, ki glasi: Družba objavlja podatke ali sporočila, za katere je določena dolžnost javne objave na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. 6. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepov nadzornega sveta: a) Ugotovi se, da je dne 1. 9. 2010 prenehal mandat članici nadzornega sveta Mirjani Koporčić Veljić ter, da se dne 25. 5. 2011 izteče mandat Urošu Ivancu. b) Za člana nadzornega sveta se imenuje Uroš Ivanc z mandatom od 26. 5. 2011 do 26. 5. 2015. c) Za člana nadzornega sveta se imenuje Milan Kneževič z mandatom od 20. 5. 2011 do 20. 5. 2015. Pravica do obveščenosti in dostop do gradiva za skupščino Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe, www.nama.si. Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delovnik, od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine družbe Nama d.d. Ljubljana, se objavi vsaj 30 dni pred sejo skupščine v Uradnem listu RS, na spletnih straneh družbe www.nama.si in na spletnih straneh Ljubljanske borze,d.d. (SEOnet). Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do dne 22. 4. 2011. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. členom ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, na presečni dan, to je dne 16. 5. 2011. Prijava se pošlje na naslov: Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščencu. Pooblaščenec delničarja mora podpisano pooblastilo predložiti družbi najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, na elektronski naslov družbe info@nama.si. Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino 30 minut pred pričetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic. Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Družba ima na dan 15. 4. 2011 izdanih skupno 953.795 navadnih kosovnih delnic, od tega je imetnica 68 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovnih pravic na dan 15. 4. 2011 je 953.727.
Nama d.d. Ljubljana direktorica Mira Koporčić Veljić