Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 441-1/2011-1404 Ob-2487/11 , Stran 885
Št. 441-1/2011-1404 Ob-2487/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS 0809 in 61/08), Pravilnika o sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/09, 109/09), Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 20/11), Občina Kočevje (v nadaljevanju: občina) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za leto 2011
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje v letu 2011 (v nadaljevanju: državne pomoči). Sredstva se bodo dodeljevala za ukrepe skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Prvi sklop aktivnosti: 5.240,00€ 1.1. Izobraževanje na področju oskrbe travniških sadovnjakov ter vzpodbuda lokalni pridelavi zelenjave. 1.2. Izobraževanje in vzpodbujanje dobrih praks na ekoloških kmetijah. Drugi sklop aktivnosti: 7.000,00 € Usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti. 2.1. Povezovanje podeželja z mestom Kočevje – Izobraževanje na področju tradicionalne pridelave hrane in vzpodbujanje direktne prodaje ter osveščanje kupcev. 2.2. Usposabljanje in izobraževanje kmetov, lastnikov gozdov na temo gospodarjenja z gozdom, s poudarkom na varno delo ter boljše vrednotenje gozdnih proizvodov. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za ukrep »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu« izpolnjujejo naslednje pogoje: – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva na območju občine ali regije, – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije. III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen. Predmet podpore: Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo: – usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, – izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin. Upravičenci do sredstev (izvajalci tehnične podpore) so: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije, – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije. Upravičeni stroški: – Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: – stroški organiziranja programov usposabljanja. – Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroški izdaje publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 € na nagrado in zmagovalca. – Na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani. – Stroški publikacij, katalogov ali spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne smejo pričeti izvajati tehnične podpore pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Teme tehničnih podpor: 1.1. Izobraževanje na področju oskrbe travniških sadovnjakov ter vzpodbuda lokalni pridelavi zelenjave: – Izvedba prikaza rezi in oskrbe sadnega drevja v travniških sadovnjakih. – Izvedba predavanja o pridelavi in trženju zelenjave v občini. – Predstavitev zakonodaje pri direktni prodaji pridelkov iz kmetij. – Predstavitev pridelave in prodaje sadja in zelenjave v lokalnem časopisu. 1.2. Izobraževanje in vzpodbujanje dobrih praks na ekoloških kmetijah: – Učinkovito gnojenje na ekoloških kmetijah. – Individualno svetovanje na ekoloških kmetijah (tehnologija pridelave, razvoj in izboljšave dejavnosti). 2.1. Povezovanje podeželja z mestom Kočevje – Izobraževanje na področju tradicionalne pridelave hrane in vzpodbujanje direktne prodaje ter osveščanje kupcev: – Izvedba delavnice o pridelavi zelenjave. – Strokovna ekskurzija – ogled sadjarskih, vrtnarskih in živinorejskih kmetij. – Tržni dnevi – prodaja sadja in zelenjave na stojnicah v Kočevju. – Jesenska razstava kmetijskih pridelkov. 2.2. Usposabljanje in izobraževanje kmetov, lastnikov gozdov na temo gospodarjenja z gozdom, s poudarkom na varno delo ter boljše vrednotenje gozdnih proizvodov. – Nega in varstvo gozda, ekonomika krojenja lesnih asortimentov in osnove varnega dela v gozdu. – Predstavitev tipične kmetije, primer dobre prakse celostnega gospodarjenja z gozdom. IV. Merila za izbor programov Merila za dodelitev državnih pomoči za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu po posameznih temah so: – primernost predloženih vsebin glede na cilje strategije, – večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvo iz razpisanih tem, – dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja. Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 60 točk. Ponudba mora biti podana za kompleksno izvedbo posameznega sklopa aktivnosti. V. Višina razpisanih sredstev Občina Kočevje razpisuje nepovratna sredstva v višini 12.240,00 € iz proračunske postavke št. 5211004: Programi s področja kmetijstva. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za izvedbo programov podeželja je po posameznih namenih sledeča: Prvi sklop aktivnosti: 5.240,00€ 1.1. Izobraževanje na področju oskrbe travniških sadovnjakov ter vzpodbuda lokalni pridelavi zelenjave 3.240,00 €. 1.2. Izobraževanje in vzpodbujanje dobrih praks na ekoloških kmetijah 2.000,00 €. Drugi sklop aktivnosti: 7.000,00 € Usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti. 2.1. Povezovanje podeželja z mestom Kočevje – Izobraževanje na področju tradicionalne pridelave hrane in vzpodbujanje direktne prodaje ter osveščanje kupcev 5.000,00 €. 2.2. Usposabljanje in izobraževanje kmetov, lastnikov gozdov na temo gospodarjenja z gozdom, s poudarkom na varno delo ter boljše vrednotenje gozdnih proizvodov 2.000,00 €. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena nepovratna sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena do 31. 10. 2011. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati na predpisanem obrazcu razpisne dokumentacije izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer vključno do 6. maja 2011 (datum žiga pošte). Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija in so navedeni na obrazcu vloga. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Razpis razvoj kmetijstva in podeželja«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja. VIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog 9. maja 2011 bo vodila strokovna komisija, ki jo je za ta namen imenoval župan Občina Kočevje. Odpiranje vlog ne bo javno. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na odpiranju bo komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo. Nepopolne vloge, ki v navedenem roku niso dopolnjene, se zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Občina Kočevje bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Občino Kočevje in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave, pa do zaključka javnega razpisa, na spletni strani Občine Kočevje, http://www.obcinakocevje.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Kočevje, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro. XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, pri Alojzu Veselu (tel. 01/893-82-10).
Občina Kočevje