Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2556/11 , Stran 859
Ob-2556/11
Na osnovi Poslovnika »Splošni pogoji delovanja Garancijske sheme za Pomurje 2«, ki je bil potrjen na Nadzornem svetu RRA Mura dne 29. 6. 2010 in na osnovi Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Garancijska shema za Pomurje 2« (št. priglasitve: BE03-2067064-2010), št. sheme, pod katero se vodi na ravni EU ter Sektorja za državne pomoči na Ministrstvu za finance: X301/2010) Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota Garancijska shema za Pomurje 2 (v nadaljevanju: RRA Mura GSP2) v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom Ribnica in s poslovnimi bankami objavljajo
javni razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 in 2012
1. Predmet razpisa Predmet razpisa so garancije RRA Mura za bančne kredite, ki jih razpisuje RRA Mura GSP 2 v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Koper d.d. PE Murska Sobota, Hypo Group Alpe Adria PE Murska Sobota in Deželna banka Slovenije, PE Murska Sobota. Namen javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti članov, povečati investicijsko aktivnost v regiji, zmanjšati stopnjo brezposelnosti, vzpostaviti možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva ter olajšati dostop podjetjem do posojil z zmanjšanjem zahtev za zavarovanje posojil. 2. Kreditni in garancijski pogoji 2.1. Dolgoročni krediti Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki opravljajo samostojni poklic ali dejavnost in so včlanjeni v obstoječo GSP ali se včlanijo v GSP2 in plačajo članarino. 1. Prosilec lahko z vlogo zaprosi za kredit v višini najmanj od 4.173 EUR do največ 135.000 EUR; 2. Obrestna mera za kredit po posameznih bankah je naslednja: Banka Koper d.d. PE Murska Sobota 3 mesečni EURIBOR + 1%; Hypo Group Alpe Adria PE Murska Sobota 6 mesečni EURIBOR + 1,75% in Deželna banka Slovenije PE Pomurje 6 mesečni EURIBOR + 2,5%; 3. Doba vračanja kredita je max do 31. 12. 2015; 4. Moratorij za vračanje kredita je max 12 mesecev, vendar skupna doba odplačevanja ne sme preseči datum 31. 12. 2015; 5. Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25 odstotkov lastnih sredstev; 6. Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RRA Mura GSP2 in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prosilca; 7. Črpanje kredita je v celoti namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo in ni namenjeno financiranju obratnih sredstev. 2.2 Garancije 1. Prosilec z vlogo zaprosi hkrati za garancijo in kredit; 2. Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji iz točke 2.1 tega razpisa; 3. Prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA Mura GSP2 s Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti*, v izrednih primerih pa z osebno menico. * Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti podpišemo pri notarki v Murski Soboti, prosilec mora zagotoviti dva poroka za pozavarovanje prejete garancije. 3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene: 1. Nakup, ureditev ter komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča; 2. Nakup in/ali gradnja poslovnega prostora; 3. Nakup strojev in opreme; 4. Stroški nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil. Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo, vključena morajo biti v osnovna sredstva podjetja in vsaj tri leta ostati v mikro, majhnem ali srednje velikem podjetju. 4. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki opravljajo samostojni poklic ali dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje: – So člani obstoječe GSP ali se včlanijo v GSP2 in plačajo članarino*; – Ustrezajo merilom velikosti podjetja v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 800.2008 z dne 6. 8. 2008; – Imajo sedež dejavnosti na območju Pomurja; * Višina enkratne članarine je 320,00 EUR, od tega zneska se po zaključku GSP2 (1. 1. 2016) sredstva v višini 210,00 EUR vrnejo članu. Do pomoči GSP2 niso upravičena MSP: – ki so izkoristila maksimalno višino garancije iz predhodnih razpisov Garancijske sheme in rok veljavnosti le-te še ni potekel; – ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnost državne pomoči*; – ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja; – ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije; – ki so v težavah, postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; – ki so insolventni glede na 2.tč. 3.odst. 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) in – ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. * Zgornja meja intenzivnosti pomoči po priglašeni shemi lahko znaša do 50% upravičenih stroškov investicije za mikro in mala podjetja in 40% za srednje velika podjetja. V primeru podjetij iz sektorja transporta znaša zgornja meja intenzivnosti pomoči do 30% upravičenih stroškov investicije. Do pomoči GSP2 prav tako niso upravičena podjetja, ki delujejo v sektorju: – premogovništvo, – ladjedelništvo, – jeklarstvo, – transport – za nakup transportne opreme, – kmetijstvo in lov, – gozdarstvo in ribištvo ter – proizvodnja sintetičnih vlaken. 5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije Pri obravnavanju vlog bosta prednostno upoštevana dva kriterija, in sicer: 1. Vlaganje v tehnologijo 2. Ustvarjanje novih delovnih mest Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci: a) Katerih višina vlaganj v tehnologijo bo presegala 50% celotne vrednosti investicije b) Katerih projekti bodo vplivali na povečanje dodane vrednosti na zaposlenega c) Katerih projekti bodo: – Razvojno naravnani, – Ekološko naravnani, – Usmerjeni na nove trge. 6. Stroški, povezani s kreditom in garancijo RRA Mura za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo v skladu z njeno poslovno politiko na področju povezanih poslov. Podatke o višini nadomestila lahko prosilec pridobi na sedežu RRA Mura. Ostali stroški povezani s kreditom so stroški zavarovanja po pogojih banke, stroški povezani z garancijo pa so stroški Sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti. 7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na spletni strani Regionalne razvojne agencije Mura d.o.o., Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, prav tako tudi vzorec skrajšane oblike Poslovnega načrta, in sicer: www.rra-mura.si. Vlogo lahko prosilcem posredujemo tudi po elektronski pošti, prav tako tudi pogoje kreditiranja posamezne banke. Vloga in obrazci ne smejo biti izpolnjeni ročno. Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih obrazcih. 8. Rok za prijavo Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, do porabe sredstev oziroma najpozneje do 10. 12. 2012. Vloge je potrebno poslati do 10. v mesecu. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred rokom zadnjega odpiranja, bomo razpis preklicali v Uradnem listu RS. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka do 15. ure. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum in ura vpisana na odtisnjenem žigu prispele pošiljke. Vlogo je potrebno oddati v dveh izvodih, en original za RRA Mura in kopijo vloge za poslovno banko – kreditodajalko. Vloge, ki bodo prispele po 10. 12. 2012 ali na roke za prijavo po preklicu razpisa, se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 9. Zavrnitev vloge Vloga bo formalno zavrnjena, kolikor: – ne vsebuje zahtevane dokumentacije – je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa). 10. Obdelava vlog Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSP2 in poslovne banke enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu do 15. ure in ustrezno dopolnjene v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu. Kreditni odbor RRA Mura GSP2 bo prosilcu najkasneje v roku sedem dni po sprejemu odločitve, posredoval Sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije GSP2. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije GSP2 se lahko prijavitelj pritoži na Nadzorni svet RRA Mura. Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije GSP2 za bančne kredite bo RRA Mura za podjetje izdala Garancijo in z njim podpisala Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo in uredilo zavarovanje kredita. Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo preverjalo tudi pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo ne izpolnjuje pogojev, pogodbe ne bomo podpisali. 11. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali prinese neposredno na sedež RRA Mura, na naslov: RRA MURA d.o.o., Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo GSP2«. 12. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RRA Mura (tel. 02/536-14-67) ali po e-pošti: vesna@rra-mura.si.
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.