Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2524/11 , Stran 906
Ob-2524/11
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana. II. Opis predmeta prodaje: Predmet razpolaganja je nepremičnina vpisana v podvložek št. 4255/76, k.o. Zgornja Šiška, ki v naravi predstavlja dvoinpolsobno stanovanje št. 71, v IX. nadstropju (izmere 76,17 m2 s shrambo št. 71, v istem nadstropju, izmere 1,45 m2) v večstanovanjski stavbi, na naslovu Celovška cesta 108, Ljubljana. Stanovanje je v lasti Onkološkega inštituta Ljubljana do celote in je prosto bremen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje je prazno. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnine je: 127.500 EUR. Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno ceno je 1.000 EUR. Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo). Te stroške nosi kupec. 3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene na račun Onkološkega inštituta Ljubljana št. 01100-6030277797 pri Upravi RS za javna plačila. Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno. 4. Način in rok plačila kupnine Kupec, tj. najugodnejši dražitelj, mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun Onkološkega inštituta Ljubljana, št. 01100-6030277797, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. Vplačana varščina se zadrži. 6. Prodajalec bo kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje 3. 5. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene. Pravne osebe morajo pred začetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev ter telefonsko številko in e-mail; – pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec); – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko; – na vpogled izvirnik osebnega dokumenta pooblaščene osebe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih; – potrdilo o plačani varščini; – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo pred začetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – na vpogled izvirnik osebnega dokumenta; – fotokopijo davčne številke; – potrdilo o plačani varščini; – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine; – ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom. Komisija bo pred začetkom javne dražbe potrdila vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije izločeni iz postopka. V. Postopek: Javna dražba se bo izvedla dne 5. 5. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi, na naslovu: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, stavba C, pritličje. VI. Drugi pogoji: Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi sklene prodajno pogodbo. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Onkološkega inštituta Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV. Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja s soglasjem generalnega direktorja lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem primeru se dražiteljem vrne vplačana varščina brez obresti. VI. Drugo: Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek kupoprodajne pogodbe na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesti 2, 1000 Ljubljana, po e-mailu ali po pošti. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, na tel. 01/587-91-10, vsak dan od dneva objave do dneva izvedbe javne dražbe, med 9. in 15. uro. Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/587-91-10. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Onkološki inštitut Ljubljana