Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2544/11 , Stran 894
Ob-2544/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11) in Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 10/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
I. V letu 2011 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi in projekti s področja socialne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica: 1. programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje in jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja, 2. programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, 3. programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov, 4. programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja, 5. programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov, 6. drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost. Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. Ne sofinancira se: 1. formalnega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah, 2. vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, 3. odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov, 4. turističnih potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj, 5. programov s področja zasvojenosti. II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 77.500,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. III. Na ta razpis se lahko prijavijo izvajalci, katerih delovanje ni financirano iz proračuna Mestne občine Nova Gorica v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk: 1. društva in zveze društev, 2. druge pravne osebe in izvajalci, ki izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti, katerih socialno delovanje je izkazano kot osnovna dejavnost. Za prijavitelje štejejo: – humanitarna in invalidska društva ter organizacije s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, – dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov mestne občine, – organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih članov, – druga društva, ki izvajajo programe in projekte na področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja mestne občine. Za prijavitelje ne štejejo: – subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah. IV. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati vse naslednje pogoje: 1. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto, 2. so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju socialne dejavnosti in delujejo najmanj eno leto, 3. imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, 4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, 5. imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira ob vsakoletnem razpisu), 6. program ali projekt se izvaja na območju in v interesu mestne občine, 7. program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave, 8. vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa, 9. so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali, 10. v primeru, da ima prijavitelj sedež izven mestne občine, vendar na območju statistične regije Goriška, mora imeti v članstvu najmanj 50% občanov mestne občine in izvajati program na območju mestne občine. V. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en program ali največ tri projekte. V primeru, ko prijavitelj prijavi več programov ali več projektov, se v nadaljnjo obravnavo sprejmejo program ali projekti po vrstnem redu v vlogi. V primeru, da prijavitelj prijavlja na javni razpis več projektov, mora biti prijava za vsak posamezen projekt izpolnjena na svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisnem obrazcu (vložijo se v enem izvodu, če je prijavljenih več projektov). Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, http://www.nova-gorica.si., ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času uradnih ur, od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III/27). VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, z oznako »Javni razpis Področje socialne dejavnosti 2011 – Ne odpiraj«. Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 16. 5. 2011, do 13. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 16. 5. 2011, do 13. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po roku za prijavo in nepopolne vloge, bodo zavržene. VII. Izbrani programi oziroma projekti bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov/projektov, upoštevaje razpoložljiva sredstva. Odpiranje vlog ni javno. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa. VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na tel. 05/33-50-352 (Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica