Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1354. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2011, stran 3816.

Na podlagi 29. in 57. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 31. marca 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Veržej za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Veržej za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v evrih|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/ Konto     |proračun leta|
|    |                     |     2011|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  1.726.393|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.085.860|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   888.979|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   726.679|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    73.900|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    88.400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   196.881|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    47.500|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    1.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    1.800|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   146.581|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    80.183|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |     470|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    79.713|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   560.350|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   115.066|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   445.284|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  1.726.106|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   336.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   117.757|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    18.324|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   183.639|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    9.480|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    7.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   530.606|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    16.285|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   305.088|
|    |gospodinjstvom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    47.980|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   161.253|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   785.164|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   785.164|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    72.836|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |    58.039|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    15.797|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    29.383|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|    |naložb                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    19.596|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA (550)          |    19.596|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |    19.596|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |    9.787|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –19.596|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |     –287|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |    44.384|
|    |12. PRETEK. LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanja proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna Občine Veržej so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
– prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova požarne takse,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz EU za investicije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(sredstva za delovanje proračunskih uporabnikov)
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa. Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem proračunskem letu je 31. oktober.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 n njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih pri tekočih odhodkih (konti-40) in tekočih transferih (konti-41) ne sme presegati 50% pravic porabe proračuna za leto 2011.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. Podračun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 1.300,00 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in v zaključnem računu proračuna.
10. člen
(proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
11. člen
(likvidnostno zadolževanje)
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
12. člen
(rebalans proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
13. člen
(odredbodajalec)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi Ministrstva za finance Republike Slovenije.
14. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 evrov.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Veržej se v letu 2011 ne bo dolgoročno zadolževala.
Občina Veržej za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2011 ne bo dajala poroštev.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2011 ne smejo zadolževati.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) v letu 2011 ne smejo izdajati poroštev.
V. NADZOR
17. člen
(nadzor nad porabo proračunskih sredstev)
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Veržej v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2011-2
Veržej, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.