Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1305. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti, stran 3670.

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena, petega odstavka 123.a člena in četrtega odstavka 124. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10 in 106/10 – ORZFPPIPP21) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
1. člen
V Pravilniku o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 97/10 in 4/11) se v drugem odstavku 4. člena besedilo »odvetniki ali pravobranilci« nadomesti z besedilom »odvetniki, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije ali občinska pravobranilstva (v nadaljnjem besedilu: pravobranilci)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zunanji kvalificiran uporabniki iz skupine stranke – pravne osebe lahko v eINS-postopku opravlja naslednja eINS-opravila:
1. vložitev elektronskega predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti,
2. vložitev elektronske prijave terjatve v postopku zaradi insolventnosti,
3. vložitev druge elektronske vloge stranke v postopku zaradi insolventnosti,
4. pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS-postopku, v katerem ima položaj stranke.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če je treba upravitelju vročiti večje število pisanj (na primer prijave terjatev v postopku zaradi insolventnosti), se elektronska vročitev teh pisanj opravi tako, da jih lahko upravitelj prevzame z eINS-opravilom iz druge alineje 2. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(3) Upravitelju se v njegov varen elektronski predal pošlje obvestilo o tem, katera pisanja naj prevzame. S prejemom tega obvestila veljajo pisanja iz prejšnjega odstavka za vročena.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zunanjemu kvalificiranemu uporabniku, ki v postopku zaradi insolventnosti vloži elektronsko vlogo stranke v skladu s 4. členom tega pravilnika, se vsa pisanja v tem postopku vročajo elektronsko.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2011.
Št. 007-100/2011
Ljubljana, dne 8. aprila 2011
EVA 2011-2011-0030
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje