Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1339. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina, stran 3809.

Na podlagi določil Zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00, 30/01 in 37/04), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03 in 37/04), Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 6. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina
1. člen
Ta pravilnik določa namen, upravičence, upravičene stroške in njihovo višino, instrumente in pogoje za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospodarski subjekti. Za gospodarske subjekte se po tem pravilniku štejejo majhne družbe in samostojni podjetnik posameznik. Gospodarski subjekt mora imeti sedež v občini. Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar gre za namene samozaposlovanja, ki mora imeti stalno prebivališče v občini.
4. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– delujejo v cestnoprometnem sektorju in želijo dodeljeno finančno pomoč nameniti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
– delujejo v sektorju ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene in količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Celje (v nadaljevanju: RZZ) prijavljena najmanj dva meseca kot brezposelna oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, ima stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
Pomoč tako ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči prav tako ne smejo biti pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec za vsako novozaposleno osebo za nedoločen čas in ima za posledico neto povečanje delovnih mest, se določi letno s sklepom župana, v skladu s sprejetim proračunom. Višina tako dodeljenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov za nove zaposlitve, upravičeni stroški pa so bruto plače novozaposlenega za obdobje dveh let. Pomoč v takšni višini se lahko dodeli pod pogojem, da prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% sredstev za novo zaposlitev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči in je zaposlitev ohranjena v regiji prejemnici pomoči.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev so:
– da je novozaposlena oseba državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina,
– da je novozaposlena oseba prijavljena na RZZ najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima sedež dejavnosti na območju Občine Rogaška Slatina,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest.
8. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine na krajevno običajen način.
9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
10. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna oseba,
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Šmarje pri Jelšah o stalnem prebivališču ali kopijo osebnega dokumenta,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
delodajalci pa še dodatno:
– priglasitveni list (za s.p.),
– izpisek iz sodnega registra oziroma odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti po področnem zakonu,
– potrdilo, da gospodarski subjekt ni v postopku stečaja ali likvidacije (razen za novoustanovljene gospodarske subjekte),
– pisno izjavo vlagatelja o že prejetih de minimis pomočeh vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške.
10.a člen
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namen iz tega pravilnika.
Vrstni red upravičencev, ki so se udeležili razpisa se oblikuje na osnovi sledečih meril:
1. upravičenec zaposluje invalida,
2. upravičenec zaposluje težje zaposljivo osebo,
3. upravičenec zaposluje osebo z univerzitetno izobrazbo.
11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema komisija, ki jo imenuje župan Občine Rogaška Slatina. Komisija vloge praviloma pregleda enkrat mesečno oziroma, ko prispejo najmanj tri vloge.
12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga komisije. Sredstva se dodeljujejo do porabe namenskih sredstev.
13. člen
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo, v kateri je izrecno navedeno, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«. Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski organ.
14. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo ali vrniti sorazmerni delež pridobljenih sredstev s strani občine v roku 30 dni od poziva pristojnega občinskega organa. Morebitni krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sorazmerni delež sredstev občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti, se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu, je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
15. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 123/03, 24/04 in 45/04).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2011-3
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.