Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 2509/11 Ob-2495/11 , Stran 908
Št. 2509/11 Ob-2495/11
Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Kranjska cesta 27A, 4240 Radovljica, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2011. Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – overjeno potrdilo (javno listino) o izobrazbi (za izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje), – dokazilo o nazivu, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva razpisa (s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), – program vodenja zavoda, – opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Kranjska cesta 27A, 4240 Radovljica, s pripisom »Ne odpiraj – Za razpis ravnatelja/-ice.« Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Antona Janše Radovljica