Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1356. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej, stran 3820.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2 in 76/08), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr. in 41/07– popr.) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 4. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti dobrodelnim organizacijam, organizacijam za samopomoč in invalidskim organizacijam (v nadaljevanju: organizacije) na področju zdravstvenega in socialnega varstva.
2. člen
Predmet tega pravilnika so sredstva, ki jih za izvedbo letnih programov dela zagotavlja država in sredstva, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.
3. člen
Pravico do letnih dotacij za izvajanje dejavnosti organizacij imajo organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih so elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalcev ali članov, dobrodelnost in samopomoč.
4. člen
Sofinancirajo se programi organizacij ne glede na sedež le-teh, vendar pa imajo med člani tudi člane iz Občine Veržej.
5. člen
Iz proračuna se financirajo dejavnost organizacij, predmet tega pravilnika pa niso sredstva za investicije v prostor.
6. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh Občine Veržej. Javni razpis se objavi po sprejetju proračuna Občine Veržej.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
7. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi prijav na javni razpis, ki ga objavi župan na spletni strani občine.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
8. člen
Javni razpis obsega:
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– merila za dodelitev sredstev,
– okvirno višino sredstev,
– rok za prijavo in
– rok za pošiljanje obvestila o izbiri in višini dodeljenih sredstev.
9. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja.
Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe sofinanciranju dejavnosti društva.
Po pravnomočnosti sklepa občina sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
10. člen
Po pravnomočnosti sklepa občina sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– višino sredstev pridobljenih za delovanje društva in višino sredstev za posamezen program, projekt oziroma drugo aktivnost,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 15 dni po prejemu osnutka pogodbe, ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
11. člen
Programi se točkujejo, letno pa se določi vrednost točke glede na višino sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Veržej za ta namen.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah najkasneje do 1.12. tekočega leta predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalec do roka, navedenega v tem členu, ni dostavil poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa nakazana proračunska sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
12. člen
Osnovni pogoji:
– organizacije, ki dokazujejo javnokoristno dejavnost z listinami,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.
13. člen
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila:
1. Sedež izvajalca
– sedež v Občini Veržej         20 točk
– podružnica v Občini Veržej       15 točk
– sedež v drugi občini (člani iz
Občine Veržej)              10 točk
2. Število članov iz Občine Veržej
1–20                   5 točk
21–40                  10 točk
nad 40 članov              15 točk
* pogoj je izpisek iz evidence o članstvu
(ime, priimek in naslov)
3. Vsebina programa
3.1 Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednosti s 5 točkami – največje možno število točk je 15,
3.2 Organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Veržej
– vsaka prireditev 10 točk, največje možno število točk je 20,
3.3 Izdajanje glasila, biltena ali druge oblike promocije dejavnosti
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti z 2 točkama – največje možno število točk je 10,
3.4. Organizacija izletov, športnih in kulturnih aktivnosti za člane
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami – največje možno število točk je 10,
3.5. Preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov občine Veržej, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov – do 15 točk,
3.6. Aktivnosti za lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – do 20 točk,
3.7. Skrb za zasvojene, preprečevanje okužb pri uporabnikih drog na terenu in preventivno delovanje v okolju – do 15 točk,
4. Stalnost izvajanja programa na območju Občine Veržej
– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje
programa                 20 točk
– tedensko izvajanje programa      15 točk
– mesečno izvajanje programa       10 točk
– občasno                5 točk.
14. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih dejavnosti in programov.
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila točk vseh društev in drugih upravičencev ter razpoložljivih sredstev.
IV. NADZOR
15. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Veržej predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
16. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 191-1/2011-1
Veržej, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.