Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1326. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka delnega občinskega prostorskega načrta – OPPN za Dovje zahod (DM S3), stran 3788.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10) ter 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka delnega občinskega prostorskega načrta – OPPN za Dovje zahod (DM S3)
1. člen
V Uradnem listu RS, št. 96/09, z dne 27. 11. 2009, je bil objavljen Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Dovje – zahod (DM S3).
2. člen
Delni občinski podrobni prostorski načrt – OPPN za Dovje – zahod (DM S3) zajema zemljišča s parc. št. del 5/3, 4/2, 4/3, 4/1, 5/7, 3, 5/6, del 6/1 ter del 1996/3, vse k.o. Dovje.
3. člen
Dopolnjen osnutek delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Dovje – zahod (DM S3), ki ga je izdelalo podjetje APP Jesenice, št. projekta I/3278-1/09, v aprilu 2011, se javno razgrne.
4. člen
Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Mojstrana, Savska cesta 1, Mojstrana.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 3. 5. 2011, do vključno 1. 6. 2011 v času uradnih ur.
5. člen
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki bo organizirana v prostorih Krajevne skupnosti Mojstrana, Savska cesta 1, Mojstrana, v sredo, dne 11. 5. 2011, s pričetkom ob 18.00 uri.
6. člen
V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku Odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Kranjska Gora in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/6-8/2009-BP
Kranjska Gora, dne 11. aprila 2011
Župan
Občine Kranska Gora
Jure Žerjav l.r.