Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija, stran 3777.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 5. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija
1. člen
V Odloku o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 31/10) se v 4. členu briše drugi odstavek.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se spremenita druga in tretja alinea tako, da se glasita:
»– če je predviden letni prihodek od oddaje zemljišča v najem nižji od 10.000,00 EUR,
– če se sklepa v roku dveh mesecev od dneva, ko se je izkazalo, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno,«
3. člen
V 8. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Zemljišče se lahko odda v najem le za določen čas.«
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo »znaša« doda beseda »mesečno«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-28/2009
Idrija, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.