Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1355. Pravilnik o vrednotenju letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej, stran 3819.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2 in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej.
2.. člen
Pravico do letnih dotacij za izvajanje dejavnosti interesnih združenj imajo organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo člane iz območja občine Veržej,
– da so vlogi priložili letni program dejavnosti,
– da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
3. člen
Iz proračuna se financirajo dejavnost organizacij, predmet tega pravilnika pa niso sredstva za investicije v prostor.
4. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh Občine Veržej. Javni razpis se objavi po sprejetju proračuna Občine Veržej.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
5. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi prijav na javni razpis, ki ga objavi župan na spletni strani občine.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
6. člen
Javni razpis obsega:
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– merila za dodelitev sredstev,
– okvirno višino sredstev,
– rok za prijavo in
– rok za pošiljanje obvestila o izbiri in višini dodeljenih sredstev.
7. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja.
Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe sofinanciranju dejavnosti društva.
8. člen
Po pravnomočnosti sklepa občina sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– višino sredstev pridobljenih za delovanje društva in višino sredstev za posamezen program, projekt oziroma drugo aktivnost,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 15 dni po prejemu osnutka pogodbe, ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
9. člen
Programi se točkujejo, letno pa se določi vrednost točke glede na višino sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Veržej za ta namen.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah najkasneje do 1. 12. tekočega leta predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalec do roka, navedenega v tem členu, ni dostavil poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa nakazana proračunska sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
10. člen
Osnovni pogoji:
– organizacije, ki dokazujejo javnokoristno dejavnost z listinami,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.
11. člen
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila:
1. Število članov iz Občine Veržej
1–5                    5 točk
6–10                   10 točk
11–15                  20 točk
nad 15                  50 točk
* pogoj je izpisek iz evidence o članstvu
(ime, priimek in naslov)
2. Število delujočih sekcij oziroma skupin:
– ena sekcija               5 točk
– 1–3 sekcije              10 točk
– več kot 3 sekcije           20 točk
3. Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo
pri aktivnostih na območju Občine Veržej
– da (2 krat in več)           20 točk
– da (1 krat)              10 točk
– ne sodelujejo             0 točk.
12. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih dejavnosti in programov.
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila točk vseh društev in drugih upravičencev ter razpoložljivih sredstev.
IV. NADZOR
13. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Veržej predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
14. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 192-1/2011-1
Veržej, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.