Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1324. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, stran 3787.

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10) ter 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) izdajam
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (PUP Kranjska Gora).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
Območje Občine Kranjska Gora se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 46/09 – UPB).
Zaradi novih razvojnih interesov občine in turističnega gospodarstva, ki niso izvedljivi na podlagi veljavnih PUP, se pripravijo Spremembe in dopolnitve PUP Kranjska Gora. Razvojni interesi so:
– ureditev termalnega kopališča v Kranjski Gori na zemljiščih s parc. št. 484/3, 482/2, 481/2, 480/4, 891/24, 891/17, 853/8, 891/16, k.o. Kranjska Gora, ki so v ureditvenem območju KG SK 3/2, ureditvena enota »h«,
– ureditev gostišča Lipa v Kranjski Gori na zemljišču s parc. št. 902, k.o. Kranjska Gora in je v ureditvenem območju KG SK 3/1, ureditvena enota »v«,
– ureditev enostanovanjskega objekta v Gozd Martuljku na zemljišču s parc. št. 251/2, k.o. Gozd in je v ureditvenem območju za razpršene gradnje »z« in
– ureditev gostišča Mojmir v Ratečah na zemljiščih s parc. št. 658/3 in 637/2, k.o. Rateče in je v ureditvenem območju R SK 1/1, ureditvena enota »v«,
– ureditev gostinskega objekta brez nastanitvenih kapacitet na smučišču Kr. Gora (Bedanec), ki stoji na zemljišču s parc. št. 398/4, 398/5, k.o. Podkoren in je v ureditvenem območju KG H (območje za turistične objekte) znotraj območja KG R3 (območje za rekreacijo – smučišče).
V štirih primerih veljavni PUP ne omogočajo izvedbe trenutnih razvojnih interesov, ki so sedaj, po štirih letih od sprejetja zadnjih dopolnitev PUP drugačni, v enem primeru pa se rešuje stiska mlade družine.
Ureditev termalnega kopališča v Kranjski Gori je predvideno na lokaciji zastarelega počitniškega doma Slovenskih železnic. Ureditev termalnega kopališča pomeni pomembnejšo dopolnitev turistične ponudbe v Kranjski Gori.
Predmet spremembe PUP je določitev novih pogojev glede urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja. S spremembami in dopolnitvami PUP Kranjska Gora se ne spreminja namenska raba površin in prav tako ne drugi elementi, ki bi imeli značaj prostorskega plana.
3.
Območje sprememb in dopolnitev PUP Kranjska Gora
S PUP Kranjska Gora se prostorsko ureja območje Občine Kranjska Gora. Spremembe in dopolnitve PUP Kranjska Gora se nanašajo na območja urejanja KG SK 3/2, ureditvena enota »h«, območje KG SK 3/1, ureditvena enota »v«, območje razpršene gradnje KG-z, območje R SK 1/1 in območje za rekreacijo KG R3.
4.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve izdela pooblaščeni načrtovalec prostora.
5.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Spremembe in dopolnitve PUP Kranjska Gora se bodo izvajale v naslednjih predvidenih časovnih okvirih:
sprejem in objava sklepa župana o začetku
priprave                   april 2011
izdelava strokovnih podlag in osnutka
prostorskega akta              april 2011
pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora in obvestila glede CPVO       maj 2011
javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo  junij 2011
izdelava predloga prostorskega akta     julij 2011
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora avgust 2011
sprejem usklajenega predloga prostorskega
akta z odlokom na OS             september 2011.
Navedeni roki so okvirni. Glede na trajanje usklajevanja z nosilci urejanja prostora v fazi smernic in pridobivanja mnenj se posamezne faze lahko izvedejo tudi v nekoliko daljših terminih od zgoraj navedenih časovnih okvirov.
6.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora za spremembe in dopolnitve PUP Kranjska Gora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
2. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
4. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
5. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
6. Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1a, 4280 Kranjska Gora (za ceste in javno razsvetljavo)
7. Komunala Kranjska Gora, Spodnje Rute 50, 4281 Gozd Martuljek (za vodovod, kanalizacijo, odpadke)
8. Telekom Slovenije, področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
in za celovito presojo vplivov na okolje:
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenja v roku 30 dni od prejetja vloge. Če nosilci urejanja prostora ne podajo smernic v navedenem roku, se šteje, da jih nimajo.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnite Odloka o PUP
Izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP financira Občina Kranjska Gora.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi. Občina Kranjska Gora posreduje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505/14-1/2011-BP
Kranjska Gora, dne 12. aprila 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.