Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 15063/2009 Os-2510/11 , Stran 928
Dn 15063/2009 Os-2510/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice notarke Nade Kumar, Slovenska 56, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe pridobitve hipoteke in zaznambe neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, dne 27. 1. 2011, pod opr. št. Dn 15063/2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 134/91, z dne 27. 12. 1991, sklenjene med PO Iskra elektrozveze, Ljubljana, Stegne 11, kot prodajalcem, in Ljubo Glamočanin, rojeno 9. 11. 1955, Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 67 – garsonjera, v VIII. nadstropju, na severovzhodni strani, Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana, z ident. št. 67.E, podvl. št. 3459/67, k.o. Dravlje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 4. 2011