Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Majšperk, stran 3792.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 139/06, 17/08, 21/08, 76/08) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 29/03 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Majšperk
1. člen
V Odloku o plakatiranju v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 85/04) se zadnji stavek 5. člena črta.
2. člen
7. člen se spremeni in glasi:
»Izvajalec mora v roku 5 dni po končani prireditve odstraniti vse plakate s plakatnikov.«
3. člen
Spremeni se 8. člen, ki glasi:
»Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora občina enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne in referendumske kampanje osnovno informiranje volivcev o kandidatih oziroma kandidatnih listah.
Za predvolilno in politično delovanje se lahko postavijo tudi pomični panoji, ki jih zagotovi organizator volilne oziroma referendumske kampanje.«
4. člen
Doda se novi 8.a člen, ki glasi:
»Občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje brezplačno in enakopravno lepljenje in nameščanje plakatov na stalnih plakatnikih na podlagi pisne vloge, naslovljene na Občino Majšperk.
Vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje je na stalnih plakatnikih zagotovljena namestitev v naselju Majšperk enega plakata in dveh plakatov v drugih naseljih Občine Majšperk, maksimalne velikosti formata B1 (100 cm x 70 cm).
Na pomičnih panojih, ki jih zagotovi organizator volilne oziroma referendumske kampanje, je nameščanje plakatov dovoljeno le ob soglasju občinske uprave na podlagi pisne vloge organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje, naslovljene na Občino Majšperk.
Vloge iz prvega in tretjega odstavka tega člena morajo prispeti na občino najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja na referendumu.«
5. člen
Doda se novi 8.b člen, ki glasi:
»Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne oziroma referendumske kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate.«
6. člen
Doda se novi 8.c člen, ki glasi:
»Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnikov.
Po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena občinski inšpektor odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje in izreče globo v skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.«
7. člen
V prvem odstavku 10. člena se številka »1.500 SIT«, nadomesti s številko »6,00 EUR«.
8. člen
V drugem odstavku 10. člena se številka »1.000 SIT«, nadomesti s številko »4,00 EUR«.
9. člen
13. člen se spremeni in glasi:
»Z globo 40,00 EUR se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba organizatorja javne prireditve, odgovorna oseba organizacije ali druge pravne osebe, v korist katere je izvršeno plakatiranje oziroma javno oglaševanje s plakati, če krši določila 2., 6., 7., 8.b in 11. člena.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba, če krši določila prejšnjega odstavka tega člena.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki nadzoruje ta odlok in je prihodek občine.«
10. člen
14. člen odloka se črta.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2011-2
Majšperk, dne 31. marca 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.