Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 10030-87/2011/2 Ob-2555/11 , Stran 856
Št. 10030-87/2011/2 Ob-2555/11
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 72/07) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
pripravniških mest v vrtcih za šolsko leto 2011/2012
Predmet razpisa: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke. 1. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 18 pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu za šolsko leto 2011/2012, in sicer: – 6 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja, – 12 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca. 1.1. Pogoji za prijavo Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene. 1.2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda Pripravniška mesta za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja: Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 6 mest. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjem merilu: Merilo šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnem izpitu. V primeru, da bi bilo več kandidatov za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja ocenjenih z enakim številom točk, se kot dodatno merilo upošteva povprečna ocena zadnjega letnika srednjega strokovnega oziroma splošnega izobraževanja. Pripravniška mesta za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca: če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnemu redu uvrščeni na prvih 12 mest. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjem merilu: Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu. 1.3. Okvirna višina sredstev Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcu za obdobje 6 mesecev je 6.900 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu vzgojitelja ali svetovalnega delavca v vrtcu za obdobje 10 mesecev je 15.900 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 232.200 EUR, od tega 77.940 EUR v letu 2011 in 154.260 EUR v letu 2012. Sredstva so zagotovljena v proračunih RS za leti 2011 in 2012, na ukrepu 3311-11-0001 Izvajanje predšolske vzgoje za ranljive skupine, na proračunski postavki 8736 Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode. Skrbnica proračunske postavke je Vida Starič Holobar. Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebnem vrtcu, če se vrtec s tem strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih vrtcih ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. 1.4. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem Popolna vloga mora vsebovati: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (Obrazec DZS 1.243): izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno izobraževalnega zavoda, – podatki o predvidenem mentorju, – fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo), – fotokopija obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja, – fotokopija spričevala zadnjega letnika srednjega strokovnega oziroma splošnega izobraževanja, če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja, – fotokopija potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa, če kandidirajo za pripravniško mesto vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca, – pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebnem vrtcu, morajo priložiti izjavo vrtca, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. 1.5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo v vrtcih za šolsko leto 2011/2012« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 6. 5. 2011. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, to je 6. 5. 2011. 1.6. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 9. 5. 2011, v prostorih ministrstva in ne bo javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pozvala, da vloge v roku 5 dni dopolnijo. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 1.5. točki razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz točke 1.1. razpisa in – tistih kandidatov ki v primeru, če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, ne bodo dosegle zadostnega števila točk, na podlagi meril, določenih v 1.2. točki. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister. 1.7. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. 1.8. Sklenitev pogodb Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se sklenejo najkasneje do 26. avgusta 2011, z začetkom opravljanja pripravništva 1. septembra 2011. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas pripravništva. En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 9. septembra 2011. Če kandidat v roku, določenim z razpisom, pripravništvo odpove, ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, razpisna komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi. Če kandidat najkasneje do 26. avgusta 2011 iz upravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, ga ministrstvo kasneje ponovno razporedi na pripravniško mesto s sklenjenim delovnim razmerjem. Upravičeni razlogi, ki jih bo razpisna komisija upoštevala, so: sodelovanje pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah na državni ali mednarodni ravni ter zdravstveni razlogi. Kandidat mora udeležbo na prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu izda osebni zdravnik. V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu. 2. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 100 volonterskih pripravniških mest, na podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva za šolsko leto 2011/2012. 2.1. Pogoji za prijavo Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ter imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene. 2.2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk zbranih na podlagi meril. Merilo šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnih izpitih. Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje volonterskega pripravništva, razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi po roku, navedenem v 2.4. točki razpisa. Ministrstvo bo kandidate na volontersko pripravniško mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej prispele. 2.3. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje volonterskega pripravništva Popolna vloga mora vsebovati: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (Obrazec DZS 1.243), Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno izobraževalnega zavoda. – podatki o predvidenem mentorju, – fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo), – fotokopija obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja, – fotokopija potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa, če kandidirajo za pripravniško mesto vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebnem vrtcu, morajo priložiti izjavo vrtca, da se strinja z zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. Vloga, ki bo oddana po roku, določenem v 2.4. točki razpisa, mora vsebovati: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (Obrazec DZS 1.243), Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno izobraževalnega zavoda. – podatki o predvidenem mentorju, – fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo) – fotokopija spričevala o poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 2.4. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Volontersko pripravništvo v vrtcih za šolsko leto 2011/2012« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 6. 5. 2011. Prijava šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 6. 5. 2011. V primeru, da se je za opravljanje volonterskega pripravništva prijavilo manj kandidatov kot je razpisanih mest, se bodo upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po 6. 5. 2011. 2.5. Odpiranje vlog Prvo odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 9. 5. 2011 v prostorih ministrstva in ne bo javno. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora razporejenih manj kandidatov kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bo razpisna komisija vloge za opravljanje volonterskega pripravništva poslane po 6. 5. 2011, odpirala sproti, glede na datum prispele vloge. Vloge bo odprla in ocenila razpisna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlagatelje pozvala, da vloge v roku 5 dni dopolnijo. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane na način, ki je določen v 2.4. točki razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz točke 2.1. razpisa in – tistih kandidatov ki v primeru, če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, ne bodo dosegle zadostnega števila točk, na podlagi meril, določenih v 2.2. točki. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister. 2.6. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. 2.7. Sklenitev pogodb Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko pripravniško mesto. Pogodbe se sklene za določen čas, za čas pripravništva. En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu. V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis, je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46) ali pišete na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si. V tem razpisu uporabljani izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport