Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1317. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija, stran 3777.

Na podlagi 9. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 5. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev iz občinskega proračuna.
2. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja redne dejavnosti imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju občine Idrija,
– so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih rednih dejavnosti in projektov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– občini Idrija oddajo letno poročilo o realizaciji redne dejavnosti v tekočem letu in načrt dela za naslednje leto,
– se v preteklem letu udeležijo vsaj enega preglednega srečanja oziroma revije, ki je strokovno spremljana. V primeru, da za posamezno vrsto dejavnosti preglednih srečanj oziroma revij ni organiziranih ali da se društvo srečanja oziroma revije ne more udeležiti, odloča o upravičenosti do sofinanciranja dejavnosti komisija pristojna za vodenje in izvedbo postopka za dodeljevanje sredstev.
Pravice do sofinanciranja nimajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo z organizacijo kulturnih dogodkov, nimajo pa razvite ljubiteljske kulturne dejavnosti.
3. člen
(redna dejavnost)
Redna dejavnost ljubiteljskega kulturnega društva je nekomercialne narave, društvo jo neprofitno izvaja s svojimi člani, ki za svoje delo ne prejemajo plačila. Sofinancira se:
– priprava ali sodelovanje na najmanj eni prireditvi letno,
– stroški vodenja, mentorstva,
– materialni stroški (pisarniški material, arhivsko gradivo, servisiranje opreme, rekvizitov …).
Redna dejavnost društva se mora:
– izvajati redno, organizirano in biti strokovno vodena,
– izvajati vsaj enkrat na teden in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu,
– z rezultati izvajanja redne dejavnosti vsaj enkrat letno predstaviti občinstvu na območju Občine Idrija.
4. člen
(strokovna komisija)
Petčlansko komisijo, pristojno za vodenje in izvedbo postopka za dodeljevanje sredstev (v nadaljevanju: strokovna komisija), imenuje župan:
– 3 člane na predlog društev,
– 2 člana na predlog odbora za družbene dejavnosti.
5. člen
(javni razpis)
Sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev je Občina Idrija.
Javni razpis se izvede praviloma v roku 60 dni po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni. Javni razpis za tekoče leto se objavi na krajevno običajen način.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa dalje. Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.
6. člen
(izbor redne dejavnosti)
Po izteku razpisnega roka strokovna komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Vloge, prispele po izteku roka določenega v javnem razpisu, se ne sprejme in se zapečateno vrne pošiljatelju.
Vlagatelja, katerega vloga na javni razpis ni popolna, strokovna komisija v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolno vlogo, ki je vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, strokovna komisija zavrže s sklepom.
Strokovna komisija v skladu z merili iz tega pravilnika točkuje prijavljene redne dejavnosti, ki so v celoti izpolnile pogoje, določene s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja redne dejavnosti je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Pri točkovanju redne dejavnosti društev se upoštevajo le javne kulturne prireditve in nastopi.
Društvo mora izvedbo oziroma sodelovanje na samostojnih koncertih, razstavah ali predstavah obvezno dokazati s programskim listom, iz katerega je razvidna programska vsebina koncerta, razstave ali predstave. Nastope na ostalih prireditvah pa mora dokazati s propagandnim gradivom organizatorja.
Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju redne dejavnosti društev v Občini Idrija in posreduje predlog sklepa v sprejem vodji Službe za družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Idrija.
7. člen
(sklep o izbiri)
Vodja Službe za družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Idrija izda sklep o izbiri in sofinanciranju redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev v Občini Idrija.
Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu s pogoji in merili iz tega pravilnika in javnega razpisa, lahko v roku 15 dni vloži pritožbo.
Župan o pritožbi odloči v roku 15 dni po prejemu. Ta sklep je dokončen.
8. člen
(pogodba)
Z izbranimi društvi župan sklene pogodbo, ki vsebuje:
– naziv, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa društva,
– navedbo redne dejavnosti oziroma projekta, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in način financiranja,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– višino sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
II. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
9. člen
(merila za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev)
+---------------------------------------+----------------------+
|Elementi za vrednotenje        |Število točk     |
+---------------------------------------+----------------------+
|1. Dejavnost              |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|– glasbena               |30          |
+---------------------------------------+----------------------+
|– gledališka              |30          |
+---------------------------------------+----------------------+
|– plesno-folklorna           |20          |
+---------------------------------------+----------------------+
|– literarna              |20          |
+---------------------------------------+----------------------+
|– likovna, filmska, fotografska    |20          |
+---------------------------------------+----------------------+
|– dodatna dejavnost društva (poleg   |vrednoti se z istim  |
|temeljne)               |številom točk, kot  |
|                    |temeljna dejavnost  |
|                    |društva        |
+---------------------------------------+----------------------+
|– proučevanje kulturne in naravne   |20          |
|dediščine               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|2. Število aktivnih članov       |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|do 10 članov              |10          |
+---------------------------------------+----------------------+
|od 11–20 članov            |15          |
+---------------------------------------+----------------------+
|od 21–30 članov            |20          |
+---------------------------------------+----------------------+
|od 31–40 članov            |25          |
+---------------------------------------+----------------------+
|od 41–50 članov            |30          |
+---------------------------------------+----------------------+
|nad 50 članov             |40          |
+---------------------------------------+----------------------+
|2.a Vključenost mladih med 14. in 20. |           |
|letom                 |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|do 5 mladih              | 5          |
+---------------------------------------+----------------------+
|6–10 mladih              |10          |
+---------------------------------------+----------------------+
|nad 10 mladih             |15          |
+---------------------------------------+----------------------+
|3. Število realiziranih        |           |
|samostojnihprireditev v preteklem letu |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|od 1 do 2 prireditve          |10          |
+---------------------------------------+----------------------+
|od 3–4 prireditev           |20          |
+---------------------------------------+----------------------+
|nad 5 prireditev            |30          |
+---------------------------------------+----------------------+
|3.a Število vseh nastopov v letu    |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|1 do 6 nastopov            |10          |
+---------------------------------------+----------------------+
|7 do 12 nastopov            |15          |
+---------------------------------------+----------------------+
|nad 13 nastopov            |20          |
+---------------------------------------+----------------------+
|4. Raven predstavljanja        |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|raven lokalne skupnosti        |10          |
+---------------------------------------+----------------------+
|medobmočna raven            |20          |
+---------------------------------------+----------------------+
|državna raven             |30          |
+---------------------------------------+----------------------+
|mednarodna raven            |40          |
+---------------------------------------+----------------------+
|5. Doseganje rezultatov na tekmovanjih |           |
|ali selekcijah (za dosežena prva tri  |           |
|mesta dodatek v % na skupno število  |           |
|točk)                 |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|na lokalnem ali medobmočnem tekmovanju |10%          |
+---------------------------------------+----------------------+
|na državnem tekmovanju         |30%          |
+---------------------------------------+----------------------+
|na mednarodnem tekmovanju       |50%          |
+---------------------------------------+----------------------+
10. člen
V prejšnjem členu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– dodatna dejavnost društva je dejavnost, ki jo društvo izvaja poleg temeljne dejavnosti. Pri vrednotenju se praviloma upošteva samo eno glavno dejavnost, ostale dejavnosti so dodatne. Pri vrednotenju se lahko upošteva več glavnih dejavnosti le v primeru, da društvo na vsakem prijavljenem področju izpelje vsaj eno samostojno prireditev v tekočem letu,
– aktivni člani so člani društva, ki so plačali članarino društvu za posamezno leto,
– samostojna prireditev je prireditev, ki jo v celoti organizira društvo in izpelje s svojimi člani, ki za to ne prejmejo plačila,
– število vseh nastopov v letu je udeležba društva na vseh tekmovanjih, predstavah, razstavah, koncertih in raznih prireditvah v posameznem letu,
– raven predstavljanja se določi z oceno, ki jo je društvu podal strokovni spremljevalec na revijah ali preglednih srečanjih, ki so organizirana po področjih ljubiteljske kulture,
– mednarodna raven je predstavljanje društva na mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih festivalih.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja strokovna komisija in drugi pristojni organi Občine Idrija.
12. člen
(sankcije)
Društvo je dolžno povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila društvu do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V primeru, da društvo krši določila prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 42/08).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011
Idrija, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.