Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 5502/2011 Os-2508/11 , Stran 928
Dn 5502/2011 Os-2508/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica mag. Janja Žejn, Pražakova ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 119.E, vpisani v vl. št. 3844/47, k.o. Vič, dne 22. 3. 2011, pod opr. št. Dn 5502/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini, z dne 10. 3. 1994, sklenjene med D.p. DELO – Tisk časopisov in revij, p.o., Dunajska 5, Ljubljana, kot prodajalcem, in Stanovanjskim skladom ljubljanskih občin, Ljubljana, Frankopanska 5, kot kupcem, za nepremičnino, del stavbe št. 19, v 3. nadstropju, na naslovu Viška 53, Ljubljana, z ident. št. 119.E, vpisano v vl. št. 3844/47, k.o. Vič. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 4. 2011