Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 39493/2010 Os-2602/11 , Stran 929
Dn 39493/2010 Os-2602/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenčice Rožaj Brvar, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 20.E, vpisani v vl. št. 3036/27, k.o. Dravlje, dne 24. 3. 2011 izdalo sklep pod opr. št. Dn 39493/2010, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 90/90, z dne 26. 9. 1990, sklenjene med Iskra Elektrooptika d.d., Ljubljana, Stegne 7, kot prodajalcem, in Alenko Rožaj Brvar, Ljubljana, Brilejeva 2, Ljubljana, kot kupcem, ter aneksa št. 1, h kupoprodajni pogodbi STAN 90/90 od 26. 9. 1990 z dne 28. 12. 1990 in pobotne izjave v zvezi s kupoprodajno pogodbo št. 90/90 – aneks št. 2, z dne 23. 1. 1992, katerih vsebina je prodaja oziroma nakup trisobnega stanovanja, št. 2/01, in pripadajoče kleti v skupni površini 75,48 m2, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka Ljubljana, Brilejeva 2, sedaj z ident. št. 20.E, vpisano v vl. št. 3036/27, k.o. Dravlje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani, dne 7. 4. 2011