Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1357. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Veržej, stran 3821.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 53/07, 65/07, 56/08 in 4/10), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Veržej je Občinski svet Občine Veržej na 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek, merila in kriteriji za vrednotenje in razdelitev sredstev iz proračuna Občine Veržej za tekoče leto, namenjenih za sofinanciranje programov društev in skupin na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investicije v prostore in objekte ter za nakup osnovnih sredstev in opreme.
2. POGOJI IN POSTOPKI
2. člen
Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Veržej,
– so registrirana za opravljanje programov na področju kulture in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kvaliteto,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah, nastopih, uvrstitvah,
– imajo potrjen program dela s strani pristojnega organa društva in finančni načrt,
– vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,
– ob prijavi na javni razpis predložijo občinski upravi popolno zahtevano razpisno dokumentacijo.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz 2. člena dodelijo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan objavi v 30 dneh od sprejetja in veljavnosti proračuna občine za tekoče leto. Razpis se objavi na spletnih straneh občine.
4. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti,
– navedbo višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog,
– rok prijave na javni razpis,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
5. člen
Pravočasno prispele prijave na razpis zbira občinska uprava. Stranka lahko vlogo dopolnjuje do preteka razpisnega roka.
6. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja.
Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe sofinanciranju dejavnosti društva.
Po pravnomočnosti sklepa občina sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
7. člen
Sredstva se izvajalcem nakazujejo za namene, navedene v 8. členu tega pravilnika pod pogoji, ki bodo določeni v pogodbi.
3. MERILA
8. člen
Dejavnost društev na področju kulture se sofinancira po naslednjih namenih:
I. Neprogramski del
Dejavnost umetniških skupin
1. Pevska dejavnost – pevski zbor ali
pevska skupina             100 točk
2. Pevska dejavnost – pevci ljudskih
pesmi                  100 točk
3. Folklorna dejavnost         100 točk
4. Tamburaška skupina in druga
instrumentalna skupina         100 točk
5. Skupina ljudskih godcev       100 točk
6. Plesna skupina            100 točk
7. Recitacijska skupina, literarna
skupina                 30 točk
8. Likovna dejavnost          100 točk
9. Gledališka dejavnost        100 točk.
II. Programski del
Stimulacija:
Izvajalci pridobivajo sredstva tudi na podlagi aktivnosti in dosežene kvalitete za vsak posamezen dogodek:
– sodelovanje posamezne sekcije
na prireditvi v domačem okolju   10 točk
– organizacija krajevne
prireditve             30 točk
– samostojni nastop sekcije –
priprava koncerta, predstave    100 točk
– sodelovanje na revijah –
osnovna stopnja           50 točk
– sodelovanje na reviji – 2.
stopnja (upošteva se aktivnost s
prejšnjega leta)          200 točk
– sodelovanje na reviji ali
tekmovanju – državni nivo ali
državno tekmovanje (upošteva se
aktivnost prejšnjega leta)     300 točk
– izdaja zbornika         150 točk
– sodelovanje sekcije izven
domačega okolja           30 točk
– sodelovanje sekcije na
mednarodnem srečanju na povabilo
društev (upošteva se aktivnost
prejšnjega leta)         100 točk
– sodelovanje sekcije na
mednarodnem srečanju po napotilu
državne strokovne institucije
ali strokovne institucije iz
tujine, sodelovanje na
mednarodnem tekmovanju (upošteva
se aktivnost prejšnjega leta)   300 točk
– prireditev razstave        50 točk
– izobraževanje kadrov –
izobraževanje mentorjev,
strokovnih delavcev in članov
umetniških skupin, ki se
udeležujejo izobraževalne oblike
v organizaciji strokovne zveze   50 točk.
9. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih dejavnosti in programov.
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila točk vseh društev in drugih upravičencev ter razpoložljivih sredstev.
4. NADZOR
10. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Veržej predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
11. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
Sekcije so dolžne s svojim programom sodelovati na proslavah in prireditvah, ki jih organizira Občina Veržej, če so k temu povabljena s strani Občine Veržej.
5. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/2011-1
Veržej, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.