Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 322-0002/2011-1 Ob-2560/11 , Stran 899
Št. 322-0002/2011-1 Ob-2560/11
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10 z dne 31. 12. 2010) Občina Vojnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Vojnik. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2011 predvideno 9.210,00 €. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2011. 3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na področju turizma na območju Občine Vojnik, njihovi programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti: – ohranjanje kulturne in naravne dediščine – urejanje in varstvo okolja – organiziranje in usklajevanje prireditev – izvajanje promocijske in informativne dejavnosti – izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma – projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter drugih organizacij 4. Rok za prijavo na javni razpis Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke: – izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, v času uradnih ur, ali jo dobite na internetni strani Občine Vojnik: www.vojnik.si, od dneva te objave; – dokazilo, da ima društvo sedež na območju Občine Vojnik; – da so registrirani po Zakonu o društvih oziroma po Zakonu o zavodih; – vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2010; – vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2011, ki ga je sprejel pristojni organ, – dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom oziroma številom članov. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do vključno petka, 20. maja 2011, do 12. ure, na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma – Ne odpiraj«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov, kolikor je vloga poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki. 5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07). 6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. 7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan, na telefonskih št. 03/78-00-620 ali 051/315-841, Petra Pehar Žgajner.
Občina Vojnik