Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 55/2011 Ob-2496/11 , Stran 917
Št. 55/2011 Ob-2496/11
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
18. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 30. maja 2011, ob 12. uri, v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za izvedbo glasovanja se izvolita Tina Juh in Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in s potrditvijo letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010 ter s potrditvijo letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010. 3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: a) Ugotovitev bilančnega dobička: Bilančni dobiček družbe GG Maribor d.d. na dan 31. 12. 2010 znaša 893.357,09 EUR. b) Uporaba bilančnega dobička: Del bilančnega dobička preteklih let v znesku 354.687,50 EUR bruto se nameni za izplačilo dividend. Preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo do 31. 10. 2011 delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani v centralni register KDD. c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina pooblašča upravo družbe Gozdnega gospodarstva Maribor d.d. za dobo osemnajstih mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje, za nakup lastnih delnic, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo družbe, da določi najnižjo in najvišjo prodajno ceno delnice. 5. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: za revizijsko družbo, ki bo opravila revizijo poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. v letu 2011 se imenuje revizijska družba Revidicom d.o.o. iz Maribora. Udeležba in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so imetniki kosovnih delnic in ki so tri dni pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri delovne dni pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor, tako da jo ta sprejme najkasneje 3 delovne dni pred sejo skupščine. Prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na Tyrševi ulici 15, 2000 Maribor, vsak delovnik, od 11. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. uprava – direktor mag. Emilijan Trafela