Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2538/11 , Stran 908
Ob-2538/11
Občina Krško, občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11), 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 14. in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št. 127/03, 109/09 in 42/10) razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki strokovno pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti. Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri, – 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na področju kulture, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. K vlogi mora kandidat/-ka priložiti program dela in razvoja javnega zavoda. Mandat direktorja/direktorice traja pet let. Delovno razmerje se sklene za določen čas za čas trajanja mandata. Izbrani kandidat/-ka bo delo začel/-a opravljati 16. avgusta 2011. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidat/-ka pošlje v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Občina Krško, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, s pripisom: »Javni razpis – direktor/direktorica Kulturnega doma Krško – Ne odpiraj«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Občina Krško