Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2492/11 , Stran 911
Ob-2492/11
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o, Verovškova 62, Ljubljana, matična številka: 5226406, ID za DDV: SI23034033. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje je nepremičnina v kraju Klenovici, Republika Hrvaška: Solastniški delež do 1/2 na počitniškem objektu, ki v naravi predstavlja apartma s površino 47,04 m2 in pripadajočem zemljišču, s skupno površino 387 m2, v kraju Klenovica, Hrvaška, Primorska ulica, parc. št. 3499/209, k.o. Ledenice. Izhodišča cena: 41.650 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena, se javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno. 3. Pogoji prodaje 3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo izbran za najugodnejšega ponudnika. Kot najugodnejša ponudba šteje ponudba z najvišjo ponujeno ceno. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo za nepremičnino v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških in dajatvah se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.6. Davek na promet nepremičnin in vse druge stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. 3.7. Kupec se je dolžan sam seznaniti z možnostmi prenosa lastninske pravice na nepremičnini, ki leži v Republiki Hrvaški. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun prodajalca, odprt pri NLB d.d., št. 02924-0253764022, s pripisom Varščina za Klenovico. Plačana varščina za nepremičnino se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene za nepremičnino, – priloge iz točke 4.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Klenovica« do vključno 3. 5. 2011, na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 30. 7. 2011. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana, tel. 01/588-92-05 ali 041/638-905, med 9. in 11. uro. Ogled nepremičnine je po dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 5. 5. 2011, ob 10. uri, v prostorih Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana. 6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, pozvala k dopolnitvi ponudbe v roku 10 dni. 6.3. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Komisija lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla. Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.: www.energetika-lj.si.
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.