Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1343. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2010, stran 3811.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4 – Uradni list RS, št. 11/2011) in 15. ter 97. člena Statuta Občine Straža je občinski svet na 5. seji dne 7. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Straža za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2010.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2010 obsega:
-------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.    Skupaj prihodki            3.820.870 EUR
II.    Skupaj odhodki            3.726.448 EUR
III.   Proračunski presežek           94.422 EUR
-------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.    Prejeta vračila danih posojil in
     prodaja kapitalskih deležev          0 EUR
V.    Dana posojila in povečanje
     kapitalskih deležev              0 EUR
VI.    Prejeta minus dana posojila in
     sprememba kapitalskih deležev         0 EUR
-------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.   Zadolževanje                 0 EUR
VIII.   Odplačilo dolga             33.416 EUR
IX.    Sprememba stanja sredstev na računu   61.006 EUR
X.    Neto zadolževanje            –33.416 EUR
XI.    Neto financiranje            –94.422 EUR
     Stanje sredstev na računih na dan
     preteklega leta             361.389 EUR
-------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-3/2011-4
Straža, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.