Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 5883/2011 Os-2509/11 , Stran 928
Dn 5883/2011 Os-2509/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lebič Zorana, Beblerjev trg 11, Ljubljana, ki ga zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska 56, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 213.E, vpisani v vl. št. 1412/42, k.o. Ajdovščina, dne 15. 3. 2011, pod opr. št. Dn 5883/2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, z dne 24. 12. 1991, sklenjene med Mercator – Mednarodna trgovina, d.d., Ljubljana, Titova 137, kot prodajalcem, ter Darjo Kresnik, Titova c. 25B, Ljubljana, kot kupovalko, katere predmet je nepremičnina, stanovanje št. 34, v 3. nadstropju, površine 66,40 m2, v stanovanjski stavbi na parc. št. 41/12, k.o. Ajdovščina, sedaj 213.E, Slovenska cesta 55b, Ljubljana, vpisano v vl. št. 1412/42, k.o. Ajdovščina. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 4. 2011

AAA Zlata odličnost