Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1562. Zakon o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-B)
1563. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-B)

Sklepi

1565. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1566. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1567. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1568. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1569. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1570. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1571. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1572. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1573. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1574. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1575. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1576. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1577. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1578. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1579. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1580. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1581. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1582. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1583. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1584. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1585. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1586. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1587. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1588. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1589. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1590. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1591. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1592. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1593. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1594. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1595. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1596. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1597. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1598. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1599. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1600. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1601. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1602. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1603. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1604. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1605. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1606. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1607. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1608. Sklep o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1609. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Drugi akti

1564. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2007–junij 2008 (DeUDIEU0708)
1610. Odredba za parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi s pripravo in izvedbo pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1611. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije
1612. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
1697. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

MINISTRSTVA

1613. Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve rjave gnilobe
1614. Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe
1615. Pravilnik o spremembah določenih pravilnikov na področju veterinarstva zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
1616. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov
1617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
1618. Pravilnik o spremembah Odredbe o znaku dobavitelja
1619. Odločba o preklicu imenovanja klasifikacijskega zavoda
1620. Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu
1698. Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih

USTAVNO SODIŠČE

1621. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrajnega sodišča v Murski Soboti
1622. Odločba o razveljavitvi odločbe Višjega sodišča v Ljubljani in odločbe Okrajnega sodišča v Grosupljem in ustavitvi postopka o prekršku

BANKA SLOVENIJE

1623. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1624. Sklep o spremembah Sklepa o vrstah in shemah računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje
1625. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada
1626. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1627. Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve
1628. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2007

OBČINE

Ajdovščina

1629. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2006
1630. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007

Cankova

1631. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2007

Celje

1632. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju – kompleks lahke industrije Lava II – Ingrad
1633. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2006

Cerknica

1634. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1635. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1636. Sklep o tehničnem popravku grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) in grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05)

Cerkno

1637. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2006
1638. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2007

Črna na Koroškem

1639. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov

Hajdina

1640. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2006
1641. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2007
1642. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2008
1643. Odlok o spremembi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Hajdina

Hrpelje-Kozina

1644. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov
1645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

1646. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2006
1647. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dom upokojencev v Idriji za del območja Uta v Idriji

Ivančna Gorica

1648. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Jesenice

1650. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2006

Kuzma

1651. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2007

Laško

1652. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Laško za leto 2006

Ljubno

1653. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2006

Log-Dragomer

1654. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Mežica

1655. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mežica
1656. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1657. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica
1658. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Mežica

Moravske Toplice

1659. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2006

Mozirje

1660. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2006
1661. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mozirje
1662. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
1663. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mozirje
1664. Pravilnik o dodeljevanju občinskih izrednih enkratnih denarnih pomoči v Občini Mozirje
1665. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mozirje
1666. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
1667. Sklep o imenovanju podžupana Občine Mozirje

Oplotnica

1668. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2007
1669. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Oplotnica

Podlehnik

1670. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2007
1671. Sklep o sedežu Občine Podlehnik
1672. Sklep o pristopu Občine Podlehnik k Skupnosti občin Slovenije
1673. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov in vežice za leto 2007
1674. Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika za leto 2007
1675. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2007
1676. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2007

Prebold

1677. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2007
1678. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ribnica

1679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica

Rogaška Slatina

1680. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina

Šmarje pri Jelšah

1681. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah

Tišina

1682. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Tišina in Prostorskega reda Občine Tišina

Velika Polana

1683. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2007

Zagorje ob Savi

1684. Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
1685. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zagorje ob Savi
1686. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
1687. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2007

Zreče

1688. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2006
1689. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2007
1690. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1691. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

1692. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2007

Žetale

1693. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2007
1694. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale

Žužemberk

1695. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007
1696. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008

POPRAVKI

1699. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti