Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 419-264/06-9 Ob-9682/07 , Stran 2437
I. Neposredni uporabnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). II. Predmet razpisa, njegov namen, cilji, pogoji in merila MOL želi z razpisom spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni občini Ljubljana k povezovanju v grozde (A) in k prijavam malih in srednjih podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (B). Za oba dela razpisa je pripravljena ločena razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija A – za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde v Mestni občini Ljubljana in Razpisna dokumentacija B – za sofinanciranje stroškov prijav podjetij Mestne občine Ljubljana na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine. Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Javni zavodi, javne agencije in društva niso upravičena do te državne pomoči ter v primeru skupine podjetij ne smejo nastopiti kot prijavitelji. A) Spodbujanje povezovanja podjetij v grozde MOL želi z razpisom spodbuditi povezovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov s sedežem v Mestni občini Ljubljana v grozde. Z razpisom bodo sofinancirani upravičeni stroški skupnih strateških razvojnih programov (v nadaljevanju: skupni programi) podjetij. MOL spodbuja povezovanje storitvenih in proizvodnih podjetij, ki imajo za cilj vsaj eno od naslednjega: 1. povezovanje gospodarske in akademske sfere z namenom prenosa novih znanj in znanstvene odličnosti v podjetja; 2. izboljšanje konkurenčnih prednosti in tržnega položaja podjetij v grozdu; 3. razvoj novih skupnih produktov in storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje ponudbe; 4. razvoj skupne blagovne znamke; 5. skupni nastop na trgu. MOL bo prednostno obravnavala grozde (dodatnih 14 točk pri ocenjevanju projekta), ki so v skladu z »Akcijskim načrtom – nacionalnim sistemom inovacij«, to je: tehnološko, zdravstveno ali turistično – kulturno marelo – http://www.ljubljana.si/si/gospodarstvo/. Z razpisom MOL sofinancira dejavnosti po fazah; torej, dejavnosti ob ustanovitvi grozdov in podpira njihovo nadaljnje delovanje, do največ treh let delovanja grozda. Kot prvo leto delovanja grozda se po tem razpisu šteje leto, ko je bil grozd ustanovljen, podpisana pravila delovanja grozda, vzpostavljeni organi grozda, sprejeta strategija in delovni program grozda. Namen razpisa za prvo fazo je spodbujanje ustanovitve novih grozdov (v nadaljevanju: prva faza grozdenja). Predvideno je sofinanciranje aktivnosti ustanovitve grozda. Po tem razpisu se šteje, da prva faza traja največ eno leto. Pričakovani rezultati teh aktivnosti so denimo ustanovljen grozd, podpisana pravila delovanja grozda, vzpostavljeni organi grozda, sprejet delovni program grozda, strategija grozda, registrirana skupna blagovna znamka podjetij, ki sodelujejo v grozdu, skupni razvoj novih produktov ali storitev, skupni nastop na sejmu, skupno propagandno gradivo in podobno. Namen razpisa za drugo fazo je pomagati pri začetnem delovanju že ustanovljenih grozdov (v nadaljevanju: druga faza grozdenja). Pričakovani rezultati druge faze grozdenja so denimo skupne nabavne poti, podpisane pogodbe z dobavitelji, stroški začetnih materialnih in nematerialnih investicij ter podobno. Po tem razpisu lahko druga faza traja največ dve leti. Sofinanciranje prve faze ni pogoj za prijavo na drugo fazo razpisa. Prijavitelji se lahko prijavijo za sofinanciranje druge faze grozdenja le z dokazili o opravljeni prvi fazi. To dokazujejo s programom skupnega delovanja podjetij, ki ga že izvajajo pred prijavo na ta razpis. V primeru, da se prijavitelj prijavlja za sofinanciranje druge faze grozdenja, pa mu prve faze grozdenja MOL ni sofinancirala, je nujno, da predložijo dokaze o izvedbi prve faze grozdenja. V primeru, da je prvo fazo grozdenja sofinancirala MOL in se letos prijavitelj prijavlja na drugo fazo grozdenja, ni potrebno priložiti dokazil. Skupine podjetij – grozdi, ki so v preteklih letih dobila sredstva MOL za izvajanje prve faze grozdenja, pa morajo pred prijavo na drugo fazo izpolniti vse obveznosti, ki izhajajo iz sofinanciranja za prvo fazo. Za prvo fazo grozdenja se podjetje, ki se grozdi v okviru iste dejavnosti, ne more ponovno prijaviti za sofinanciranje. Naloga, ki je že bila sofinancirana s strani katerihkoli državnih ali mednarodnih virov po tem razpisu predstavlja neupravičen del stroškov. Podjetje, ki je že sodelovalo v določeni fazi, za to isto fazo ne more biti več sofinancirano, ne glede na to, če se vključuje v drug grozd. Pogoji sodelovanja MOL bo sofinancirala projekte, ki jih bodo izvajala najmanj tri mala podjetja s sedežem v MOL v sodelovanju z vsaj eno razvojno institucijo. V projektu lahko sodelujejo tudi druga podjetja (iz drugih občin ali držav ali pa srednja oziroma velika podjetja), vendar niso upravičena do sofinanciranja. Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Javni zavodi, javne agencije in društva niso upravičena do te državne pomoči ter v primeru skupine podjetij ne smejo nastopiti kot prijavitelji. Podjetja morajo imeti sklenjen dogovor o sodelovanju na predpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 4). Upravičenci do sofinanciranja po tem razpisu so podjetja, ki: – imajo sedež v Mestni občini Ljubljana, – imajo manj kot 50 in vsaj enega redno zaposlenega s polnim delovnim časom na dan 31. 12. 2006 (če je bil delavec sprejet v redno delovno razmerje za nedoločen čas šele v času od 1. 1. 2007 do dneva pred objavo tega razpisa, je potrebno prijavi priložiti tudi fotokopijo »Potrdila o prijavi-odjavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (obrazec M1/2)«), – imajo letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR, – so tržno usmerjena, – so neodvisno podjetje. Za neodvisno podjetje se šteje gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna in srednje velika podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike, – niso v stečajnem postopku, kazenskem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02 – sklep US in 93/02 – odločba US), – niso v težavah in ne dobivajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje, – niso v obdobju zadnjih treh proračunskih let prejela več kot 200.000 EUR finančne pomoči po pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi, za katere naprošajo v tem razpisu, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR) in so skladna z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Uradni list EU, L 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5-10), – imajo poravnane vse obveznosti do države in Mestne občine Ljubljana. Prijavitelj, ki ima z drugimi partnerji ali podizvajalci na projektu povezave v smislu 527. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06) in pete alineje prejšnjega odstavka, mora te razkriti v prijavi. Podjetja znotraj enega konzorcija, ki se prijavljajo na ta razpis, ne smejo biti ustanovljena ali v lastništvu oziroma solastništvu ene in iste osebe. Ena in ista oseba tudi ne sme upravljati oziroma zastopati več kot eno podjetje znotraj istega konzorcija. Prav tako ena in ista oseba ne sme opravljati upravljavske oziroma zastopniške funkcije enega podjetja, hkrati pa biti lastnik oziroma solastnik drugega podjetja v istem konzorciju. Razvojna institucija, ki sodeluje na projektu, mora v projektni dokumentaciji dokazovati svoj interes za sodelovanje in odličnost na izbranem področju dela skupine podjetij. Za potrebe tega razpisa ni pomembno, kako je pravno-formalno organizirana. Pomembno pa je, da je nosilec posebnih strokovnih znanj. Svojo strokovnost na področju povezovanja podjetij/grozdenja dokazuje z opisom svojih referenc, ključnih kadrov in v preteklosti izvedenih projektov. Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj lahko nastanejo MOL bo sofinancirala stroške, ki so ali bodo nastali v času od 1. 1. 2007 do vključno 1. 10. 2007. Da je strošek upravičen: – mora ustrezati vsem kriterijem, ki so navedeni v točki 1.5.3.1. razpisne dokumentacije »Upravičeni stroški«, – ne sme spadati v nobeno izmed kategorij, ki so navedene v točki 1.5.3.2. razpisne dokumentacije »Neupravičeni stroški«, – mora spadati v eno izmed kategorij upravičenih stroškov, – mora biti v obdobju od 1. 1. 2007 do 1. 10. 2007 za ta strošek izdan račun, ki mora biti tudi plačan. Kategorije upravičenih stroškov, ki jih sofinancira MOL s pričujočim razpisom, in višina sofinanciranja: – stroški svetovanja pri pripravi skupnih programov, – stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov, – stroški promocije proizvodov, storitev ali rezultatov skupnih programov, ki obsegajo neposredne stroške v povezavi z eno v prijavi določeno prireditvijo ali razstavo, – stroški vodenja skupnega programa (stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazujejo na podlagi pisnih dokazil o izplačanih plačah z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi), – stroški začetnih materialnih investicij (zemljišča, zgradbe in oprema) za potrebe izvajanja skupnih programov, – stroški začetnih nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa ali ne patentiranega tehničnega znanja) za potrebe izvajanja skupnih programov. Pri vseh zgoraj navedenih stroških, so izključeni stroški dela zaposlenega osebja pri sodelujočih partnerjih, razen enega zaposlenega iz vsakega sodelujočega podjetja, ki sodeluje v projektni vodstveni skupini grozda. Izstavljeni računi med partnerji niso del upravičenih stroškov. MOL bo sofinancirala programe do največ 49% upravičenih stroškov. Mestna občina Ljubljana ima še 5 let po plačilu zadnjega obroka državne pomoči pravico vsebinsko in finančno revidirati vsak program in prijavo, za katere je dodelila sredstva državnih pomoči. Prejemniki, ki so pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še 5 let od dneva pridobitve sredstev. Sredstva državnih pomoči, ki bi jih prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali bi jih porabil nenamensko, mora vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je prejel izplačilo. Merila za izbor projektov Projekt je administrativno ustrezen in gre v vsebinsko ocenjevanje, če izpolnjuje vse naslednje pogoje: – Vloga na razpis mora biti priporočeno poslana do roka, ki je določen v tem javnem razpisu. – Vloga mora biti izpolnjena na računalniku v slovenskem jeziku. – Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine« – del A - povezovanje« in navedbo št. Uradnega lista RS v katerem je javni razpis izšel. – Vloga mora biti popolna, to pomeni pravilno izpolnjena prijavna dokumentacija, kateri morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokumenti. Vsebinski kriteriji izbire Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 V tem delu predstavite aktivnosti, ki ste jih že izvedli in ki jih še nameravate izvesti za obdobje od 1. 1. 2007 do 1. 10. 2007. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 56 točk in pri vsakem kriteriju dosegli vsaj minimalno število točk. Višina dotacije bo odvisna od prejetih točk in od števila prijaviteljev. B. Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine Namen dela B tega javnega razpisa je spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni občini Ljubljana k številčnejšim prijavam na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine. Na ta način želi MOL podjetjem pomagati pri kandidaturi na le-te, saj priprava teh projektov oziroma prijav zahteva relativno visoka finančna sredstva, stroški pa kljub uspešni kandidaturi v celoti bremenijo pripravljavca. Za javne razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov po tem razpisu se štejejo razpisi, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: – gre za razpis za nepovratna sredstva, ki ga pripravi mednarodna organizacija ali državni / lokalni organi v sodelovanju z mednarodno organizacijo, – rezultati projekta ostanejo v lasti organizacij, ki prijavljajo projekt, – sredstva za izvedbo projekta so dodeljena (delno ali v celoti) iz proračuna mednarodne organizacije. Med take razpise štejejo na primer razpisi strukturnih skladov in razpisi naslednjih programov Evropske komisije za Sedmi okvirni program, e-Content plus, LIFE+, LLL – long life learning programme, Culture 2007 ipd. Med razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov po tem javnem razpisu ne sodijo javna naročila za blago, storitve, ali gradbena dela – ne glede na to, če jih razpisuje mednarodna organizacija in ne glede na to, koliko mednarodnih partnerjev sodeluje pri morebitni izvedbi. Ravno tako med razpise ne štejejo programi, ki zahtevajo mednarodno partnerstvo, a sredstva za sofinanciranje projektov prihajajo izključno iz državnega ali lokalnega proračuna. Pogoji sodelovanja Na javnem razpisu za dodelitev sredstev subvencij za sofinanciranje stroškov prijav podjetij na mednarodne razpise lahko sodeluje posamezno podjetje ali skupina podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbena stranka. Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Javni zavodi, javne agencije in društva niso upravičena do te državne pomoči ter v primeru skupine podjetij ne smejo nastopiti kot prijavitelji. V primeru, da se posamezno podjetje prijavlja na več kot en javni razpis za financiranje iz mednarodnih virov, lahko na ta javni razpis vloži le dve vlogi za dva različna projekta v enem proračunskem letu. V primeru, da bo posamezno podjetje na ta javni razpis oddalo več vlog za sofinanciranje prijav na več javnih razpisov za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine bosta obravnavani le prvi dve vlogi (skladno s kronološko oddajo in vpisom v vložišču MOL). Na razpis se lahko prijavijo neodvisna podjetja, ki: – imajo sedež v Mestni občini Ljubljana; – imajo manj kot 50 in vsaj enega redno zaposlenega s polnim delovnim časom na dan 31. 12. 2006 (če je bil delavec sprejet v redno delovno razmerje za nedoločen čas šele v času od 1. 1. 2007 do dneva pred objavo tega razpisa, je potrebno prijavi priložiti tudi fotokopijo »Potrdila o prijavi-odjavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (obrazec M1/2)«); – imajo letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR; – imajo poravnane obveznosti do države in MOL; – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 – sklep US in 93/02 – odločba US); – niso v težavah in ne dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje; – niso v obdobju zadnjih treh proračunskih let prejela več kot 200.000 EUR finančne pomoči po pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi, za katere naprošajo v tem razpisu, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR) in so skladna z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Uradni list EU, L 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5-10); – podjetje sredstev za sofinanciranje prijave projekta še ni pridobilo iz nobenih javnih virov. Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj lahko nastanejo Upravičeni stroški za prijave na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine so izključno direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, ter ki so nastali in bili plačani v času od 1. 1. 2007 do 1. 10. 2007. Za prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine se po tem razpisu šteje čas do oddaje prijave, morebitna pogajanja pred podpisom pogodbe se po tem razpisu ne štejejo za prijavo in stroški le-teh ne bodo sofinancirani. Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so: – stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazujejo na podlagi pisnih dokazil o izplačanih plačah z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi, – stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja in – potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na vire nepovratnih sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški prenočišča). Višina pomoči znaša do največ 4.000 EUR na eno prijavo, če je podjetje partner in do največ 8.000 EUR, če je podjetje koordinator konzorcija, ki pripravlja projekt. Mestna občina Ljubljana ima še pet let po plačilu zadnjega obroka državne pomoči pravico vsebinsko in finančno revidirati vsak program in prijavo, za katere je dodelila sredstva državnih pomoči. Prejemniki, ki so pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še pet let od dneva pridobitve sredstev. Sredstva državnih pomoči, ki bi jih prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali bi jih porabil nenamensko, mora vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je prejel izplačilo. Merila za izbor projektov Do sredstev bodo upravičeni samo prijavitelji, ki bodo na razpise mednarodnih virov prijavili projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in ki so administrativno ustrezni (eligible). Prijavitelji morajo v roku 10 delovnih dni po prejemu odgovora mednarodnega vira o administrativni ustreznosti predložili MOL pisno potrdilo s strani mednarodnega vira, vendar največ v 12 mesecih. Če v 12 mesecih od datuma oddaje projekta prijavitelj še vedno ni prejel pisnega potrdila o administrativni ustreznosti, je o tem dolžan obvestiti MOL. V primeru, da projekt ne bo administrativno ustrezen, bo moral prijavitelj vrniti denar skupaj z zamudnimi obrestmi, kot to določa pogodba. Vloga na razpis mora biti priporočeno poslana do roka, ki je določen v tem javnem razpisu. Izpolnjena mora biti na računalniku v slovenskem jeziku. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine« – del B – mednarodni razpisi« in navedbo št. Uradnega lista RS v katerem je javni razpis izšel. Prispele vloge, ki bodo ustrezale v tem razpisu določenim pogojem sodelovanja, bo ocenila strokovna komisija. Komisija bo projekte ocenila na podlagi spodnjih kriterijev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 72 točk. Višina dotacije bo odvisna od prejetih točk in od števila prijaviteljev. III. Okvirna višina sredstev in pravilo dodelitve Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za oba dela tega javnega razpisa, znaša 86.137 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 049009, konto 410299 proračuna MOL za leto 2007. Sredstva so dodeljena po pravilu de minimis. Sredstva, dodeljena po pravilu de minimis, so tista, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in so skladna z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Uradni list EU, L 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5-10). MOL bo sklenila pogodbe samo z izbranimi prijavitelji na ta razpis. IV. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2007. V. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu Mestne občine Ljubljana  http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve Razpis je odprt do vključno ponedeljka, 7. maja 2007. Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 7. maja 2007 (datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo Javnega razpisa in dela na katerega se nanaša na prednji strani ovojnice: – »Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine« – del A - povezovanje« ali – »Ne odpiraj – vloga na » Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine« – del B – mednarodni razpisi«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. VII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija za razpisano področje. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v sredo, 9. maja 2007. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in ali so bile vloge poslane na način in v roku kakršen je bil določen v javnem razpisu. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da nepopolne vloge v roku osmih dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnil v predpisanem roku, se bodo zavrgle. Dispozicija projekta in finančna konstrukcija ne moreta biti predmet dopolnitve vloge. Na podlagi predlogov področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanem področju po pooblastilu župana MOL s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa odloča župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in, – ki jih bodo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. VIII. Dodatne informacije Za vse dodatne informacije o javnem razpisu lahko, do vključno četrtka, 26. aprila 2007, pokličete Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem MOL na tel. 01/306-43-00 ali 01/306-43-01, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.