Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1652. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Laško za leto 2006, stran 4261.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06) je Občinski svet Občine Laško na svoji 4. seji dne 28. marca 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2006
1. člen
S tem Odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2006.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2005 izkazuje:
----------------------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------------
  Skupina / Podskupina kontov              Proračun leta 2006
----------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74)               2.184.271
  70  DAVČNI PRIHODKI                     1.097.480
  700  Davki na dohodek in dobiček                805.752
     703   Davki na premoženje                169.599
     704   Domači davki na blago in storitve         122.129
     706   Drugi davki                       0
  71  NEDAVČNI PRIHODKI                     311.265
     710   Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja   50.738
     711   Takse in pristojbine                2.148
     712   Denarne kazni                    1.750
     713   Prihodki od prodaje blaga in storitev       12.698
     714   Drugi nedavčni prihodki              243.931
  72  KAPITALSKI PRIHODKI                     9.030
     720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          0
     722   Prihodki od prodaje zemljišč            9.030
  73   PREJETE DONACIJE                      1.248
     730 Donacije iz domačih virov                1.248
  74  TRANSFERNI PRIHODKI                    765.248
     740   Transferni prihodki iz drugih
          javnofinančnih institucij             765.248
II. SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43)                 2.474.233
  40  TEKOČI ODHODKI                       623.929
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenih             141.521
     401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost     22.420
     402   Izdatki za blago in storitve           390.249
     403   Plačila domačih obresti               3.930
     409   Rezerve                      65.809
  41  TEKOČI TRANSFERI                      931.601
     410   Subvencije                       0
     411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom     452.461
     412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  82.546
     413   Drugi domači transferi              396.594
  42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   785.974
     420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev        785.974
  43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  132.729
     431   Investicijski transferi prav. in fiz.os.,
          ki niso proračunski uporabniki           50.720
     432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  82.008
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  (I. - II.)               -289.962
----------------------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
511.514
  75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.D.      511.514
  750  Prejeta vračila danih posojil                10.231
     751   Prodaja kapitalskih deležev            501.283
     752   Kupnine iz naslova privatizacije            0
  V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)                        0
  44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          0
     440   Dana posojila                      0
     441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb         0
     442   Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
     443   Povečanje namenskega premoženja v
          javnih skladih in drugih osebah javnega
          prava, ki imajo premoženje v svoji lasti        0
  VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V)  511.514
----------------------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE  (500)                      116.701
  50  ZADOLŽEVANJE                        116.701
  500  Domače zadolževanje                    116.701
VIII. ODPLAČILA DOLGA  (550)                    30.951
  55  ODPLAČILA DOLGA                       30.951
     550   Odplačila domačega dolga              30.951
  IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
     (I. + IV. + VII. -II. - V - VIII.)             307.302
X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII—VIII.)                 85.750
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
289.962
 
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH
       - Stanje 31.12.2005
210.184
       - Stanje 31.12.2006                  517.486
----------------------------------------------------------------------------
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja z obrazložitvami so sestavni del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-2/05
Laško, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.