Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1685. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zagorje ob Savi, stran 4294.

Na podlagi 132. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni lista RS, št. 109/05 - UPB) in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 - UPB, in Uradni list RS, št. 62/04) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. seji dne 29. 3. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Statutu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - UPB) se spremeni prvi odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»(1) Število članov in sestavo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi s sklepom občinski svet na prvi seji občinskega sveta po vsakokratnih lokalnih volitvah izmed članov občinskega sveta.«.
2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet ima stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
- odbor za gospodarstvo,
- odbor za okolje in prostor,
- odbor za šolstvo in kulturo,
- odbor za šport,
- odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
- odbor za evropske zadeve in regionalno politiko,
- odbor za kmetijstvo,
- statutarno pravna komisija,
- komisija za vloge in pritožbe,
- komisija za odlikovanja.«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zagorje ob Savi začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/99
Zagorje ob Savi, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.