Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 6038-2/2007 Ob-9660/07 , Stran 2413
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje: 2.1 organizacije državnih tekmovanj v znanju na področju jezikoslovja, družboslovja, matematike, naravoslovja in tehnike, 2.2 udeležbe na mednarodni ravni po predhodno izvedenem izboru na državni ravni. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 3.1 Na ta razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, šole, skupnosti šol, fakultete in drugi zavodi (v nadaljnjem besedilu: organizator), ki: – organizirajo in zaključijo tekmovanje iz znanja na področjih, opredeljenih v točki 2 (kolikor pri organizaciji tekmovanja sodeluje več soorganizatorjev, je potrebno pri prijavi razdeliti delež stroškov), – imajo pravilnik oziroma pravila za organizacijo tekmovanja. 3.2 Prijava na razpis mora vsebovati: 3.2.1 izpolnjen in podpisan prijavni obrazec MŠŠ DMTO/2007 3.2.2 priloge: – kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2006/2007, – pravilnik oziroma pravila za organizacijo tekmovanja, – predstavitev organizatorja z navedbo vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju, – osnovna predstavitev tekmovanja, – mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni, – kratek opis dosedanjih tekmovanj ter povezanost tekmovanja z učnim načrtom predmeta oziroma predmetnega področja. Na posameznem obrazcu lahko organizator prijavi le eno tekmovanje. Organizator tekmovanja lahko prijavi več različnih tekmovanj. 4. Strokovna komisija: postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport. 5. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja: merila za dodelitev sredstev za organizacijo državnih tekmovanj ter udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, olimpiadah v znanju za učence, dijake in študente višjih strokovnih šol so sestavni del razpisne dokumentacije. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Okvirna višina sredstev tega razpisa znaša 189.470 EUR, in sicer: a) 77.000 EUR za sofinanciranje organizacije državnih tekmovanj za učence 9. razreda osnovne šole, katerih priznanja so lahko eden izmed načinov omejitve vpisa, ki ga srednja šola določi sama z merili, b) 77.000 EUR za sofinanciranje organizacije državnih tekmovanj, ki ne spadajo v tekmovanja iz tč. a) (državna tekmovanja za učence, dijake in študente višjih šol), c) 35.470 EUR za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, olimpiadah. Višino sredstev posameznemu organizatorju tekmovanja določi strokovna komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v razpisni dokumentaciji. V primeru presežka sredstev pri točki a) ali b) strokovna komisija lahko presežek teh sredstev prerazporedi za namen, določen v točki a) ali b). 7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 8. Rok in način predložitve prijave Prijave morajo prispeti v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, p.p. 104, 1001 Ljubljana oziroma Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najpozneje do 18. 5. 2007 do 14. ure. Prijavo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje državnih tekmovanj in mednarodnih tekmovanj, olimpiad v znanju za učence, dijake in študente višjih strokovnih šol v letu 2007: sklic na številko 6038-2/2007«, – naslov naročnika, – naslov prijavitelja. 9. Odpiranje in obravnava prijav Odpiranje prijav za dodelitev sredstev bo v sredo, 23. 5. 2007 ob 8.30. Glede na pričakovano veliko število prijav odpiranje ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer po vrstnem redu glede na datum in čas prispetja prijave. Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se zavržejo. Vrednotenje prijav poteka po merilih, določenih v razpisni dokumentaciji. 10. Rok obveščanja o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav. 11. Informacije o razpisni dokumentaciji 11.1 Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec MŠŠ DMTO/2007, – postopek in merila za sofinanciranje državnih tekmovanj in mednarodnih tekmovanj, olimpiad, – vzorec tipske pogodbe s prilogo (zahtevek s poročilom – zahtevek obrZ_JRTZ07, poročilo obrP_JRTZ07). 11.2 Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani poiščejo na domači spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si/). 11.3 Dodatne informacije Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Marjetki Loborec Škerl na Ministrstvu za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, osebno ali po tel. 01/478-54-38, vsak delavnik od 9. do 13. ure. Rok prijave začne teči naslednji dan po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS.