Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1632. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju – kompleks lahke industrije Lava II – Ingrad, stran 4242.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju - kompleks lahke industrije Lava II - Ingrad
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju - kompleks lahke industrije Lava II - Ingrad, ki ga je pod št. 06-06 izdelal biro URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p. in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava II - Ingrad so zemljišča na južnem robu kompleksa, ki zajemajo parcele s številkami: 1115/71, 1115/70, 1115/69, 1115/68, 1115/67, 1115/66, 1115/65, 1115/64 in 1115/63, vse k.o. Medlog. Z načrtovanimi in dopolnitvami bo podan pogoj za umestitev prostorov za športno rekreativno dejavnost-fitnes centra z gostinsko ponudbo-dnevnim barom v objekt na južnem robu kompleksa Ingrad.
III.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju - kompleks lahke industrije Lava II - INGRAD se prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu krajevne skupnosti Medlog ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo - Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje, ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo - Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0022/2006-4200
Celje, dne 8. marca 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.