Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1700. Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB4)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1701. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
1702. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Mislinji v mestni občini Slovenj Gradec
1703. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določenih fluoriranih toplogrednih plinih
1704. Uredba o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1705. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
1706. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije
1707. Uredba o spremembi Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija
1755. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Orešje

MINISTRSTVA

1708. Pravilnik o pomembnejših koncentracijah tveganj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu
1709. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči
1756. Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva
1757. Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru delovnega časa pomorščakov
1758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1759. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2007

OBČINE

Ajdovščina

1710. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina
1711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Cankova

1712. Statut Občine Cankova
1713. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cankova
1714. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova

Celje

1715. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok

Dobrova-Polhov Gradec

1716. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju april–junij 2007

Hrpelje-Kozina

1717. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Kamnik

1718. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Kamnik
1719. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov v Občini Kamnik

Kranj

1720. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
1721. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti
1722. Sklep o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca

Krško

1723. Odlok o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v Občini Krško
1724. Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško

Kuzma

1725. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kuzma
1726. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kuzma
1727. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2007
1728. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kuzma
1729. Razveljavitev Sklepa o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Kuzma

Lendava

1730. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2007

Litija

1731. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Ljubljana

1732. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za ureditveno območje športno-rekreativnega parka Leona Štuklja
1733. Odlok o programu opremljanja za stanovanjsko naselje Koseze
1734. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1735. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Nova Gorica

1736. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2006
1737. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
1738. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008
1739. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju januar–junij 2007
1740. Sklep I. o delitveni bilanci med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko
1741. Program priprave za občinski lokacijski načrt Mlac – sprememba

Odranci

1742. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Odranci

Renče-Vogrsko

1743. Odlok o proračunu Občine Renče - Vogrsko za leto 2007

Rogaška Slatina

1744. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2006

Rogašovci

1745. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2007

Slovenske Konjice

1746. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Slovenske Konjice

Škocjan

1747. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Škocjan, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora
1748. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Vitanje

1749. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2007

Zagorje ob Savi

1750. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem na območju Občine Zagorje ob Savi
1751. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem na območju Občine Zagorje ob Savi
1752. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi
1753. Sklep o ceni storitve vodenja in koordinacije storitve pomoč družini na domu

Zavrč

1754. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu

POPRAVKI

1760. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti