Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 49/07 Ob-9710/07 , Stran 2457
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2) (Ur. l. RS, št. 9/07) objavlja Občina Radenci javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju: direktor občinske uprave. Gre za uradniško delovno mesto na položaju. Delovno razmerje bomo sklenili za določenčas s polnim delovnim časom za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo naloge opravljal na lokaciji Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba pravne ali ekonomske smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na pogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stropnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, izpit iz upravnega postopka pa najkasneje v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja. Delovne izkušnje se dokazujejo skladno z določili Zakona o javnih uslužbencih. Od kandidata se pričakuje, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidira, in poznavanje upravnega poslovanja. Delovno področje: – vodenje občinske uprave, – vodenje projektnih skupin, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med sodelavci in sodelovanja z drugimi organi, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske uprave, – opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave, – stiki z javnostmi, – koordiniranje in usklajevanje dela z zaposlenimi, – vodenje področja za splošne zadeve, – izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji, – vodenje in odločanje o zahtevnejših upravnih postopkih, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna, – izvajanje najzahtevnejših nalog na področju javnega naročanja, – odgovarja za zakonitost in pravilnost delovanja uprave, – druge najzahtevnejše naloge. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – izjavo, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Radenci pridobitev podatkov iz uradne evidence. Kandidat mora k prijavi z dokazili priložiti tudi življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj za prosto uradniško mesto – direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, in sicer v roku 15 dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Radenci (http://www.radenci.si/ Informacije za občane/ Vloge in razpisi) ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na elektronski naslov: obcina@radenci.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 02/566-96-11. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo za moške in ženske.