Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 83/07 Ob-9741/07 , Stran 2459
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, objavlja na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: inšpektor v Območni enoti Ljubljana. Javni natečaj v okviru državne uprave za prosto uradniško delovno mesto Inšpektor v območni enoti Ljubljana v Ministrstvu za gospodarstvo, Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije. Naloge na navedenem delovnem mestu se opravljajo v nazivih inšpektor III, II in I. Kandidat bo sklenil delovno razmerje s Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6- mesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v Tržnem inšpektoratu RS, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, oziroma v njegovih uradnih prostorih. Pogoji za zasedbo: – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit za inšpektorja, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega izpita za inšpektorja, morajo izpita opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Prednost bodo imeli kandidati s strojno oziroma elektrotehnično smerjo izobrazbe ter z aktivnim znanjem angleškega jezika. Delovno področje: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva; – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi; – izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških; – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja; – samostojno oblikovanje poročil o posameznih inšpekcijskih zadevah; – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa; – sodelovanje v projektnih skupinah za nadzor; – nudenje pravne in strokovne pomoči; – izvajanje nalog in ravnanje z osnovnimi sredstvi v skladu s predpisi in internimi navodili. Prijava mora vsebovati: 1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (vrsta izobrazbe, stopnja izobrazbe, datum pridobitve izobrazbe in visokošolski zavod, v katerem je pridobil izobrazbo), 2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidna dolžina delovnih izkušenj, 3. Izjavo o opravljenih strokovnih izpitih, 4. Izjavo da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. Izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije pridobitev navedenih podatkov iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom najkasneje v 8 dneh od objave na naslov: Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj-inšpektor v Ljubljani, št. 100-46/2007. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.tirs@gov.si, pri čemer veljavnost ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi. Dodatne informacije o izvedbi internega natečaja dobite na tel. 01/28-08-749 (Katja Kosec).