Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 8451-62/2007-3 Ob-9673/07 , Stran 2419
1. Ime, oziroma naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. 2. Podatki o razpisu Namen in cilj razpisa Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva, ki bo nabavljena v obdobju od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2007. Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot v skladu s 102. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 8. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo). Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme: – gasilskih zaščitnih oblek (GZO), – gasilskih zaščitnih čelad (GZČ), – gasilskih zaščitnih škornjev (GZŠ), – gasilskih zaščitnih rokavic (GZR), – izolirnih dihalnih aparatov (IDA), – izpihovalnikov (IZP) (za gašenje gozdnih požarov), – nahrbtnih brent (NB), – gasilskih pasov (GP), – gasilskih vozil, nadgradenj in podvozij (GV), – pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let, – pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil. Vlagatelj se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa. 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na javni razpis Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljna gasilska društva neposredno ali pristojne gasilske zveze v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. V primeru prijave s strani pristojne gasilske zveze mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) o predaji opreme gasilskemu društvu za katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji. Prostovoljna gasilska društva morajo biti kategorizirana v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Ur. l. RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02 in 21/05). Kategorizacija mora biti podpisana s strani župana občine in posredovana na Gasilsko zvezo Slovenije. Z razpisom se bo sofinancirala samo zaščitna in reševalna oprema, ki je predmet razpisa in je količinsko ter po tipu glede na kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji, navedenimi v merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (poglavje I, točka 1) ter tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. Za gasilska vozila oziroma nadgradnje morajo prostovoljna gasilska društva obvezno priložiti tudi zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, ki potrjuje skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil in tehnično dokumentacijo. Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se nabavi: – večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji prostovoljnemu gasilskemu društvu pripada, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji, – manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji prostovoljnemu gasilskemu društvu pripada, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki je nabavljeno. Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še v sledečih primerih: 1. če PGD I. kategorije namesto vozila GV 1 kupi vozilo GVV 1, 2. če PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25, 3. če PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25. V 1. in 2. primeru se bodo vozila sofinancirala v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu po kategorizaciji pripada. V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti opremljena z mnenjem regijskega poveljnika. Kolikor je nabavljeno vozilo, ki prostovoljnemu gasilskemu društvu skladno s kategorijo ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativne sposobnosti, prostovoljno gasilsko društvo ni upravičeno za sodelovanje v razpisu. Prostovoljno gasilsko društvo, ki že razpolaga z opremo, navedeno v merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« nima ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje v razpisu. Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji. Prostovoljno gasilsko društvo, ki bo sodelovalo na razpisu (neposredno ali preko pristojne gasilske zveze) mora skladno z določili Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, imeti s strani pristojne gasilske zveze usklajen in potrjen program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2009, dostavljen na Gasilsko zvezo Slovenije. Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo: – popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na razpis za sofinanciranje z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem redu in ustrezno speto, – pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (povzetimi iz »Vulkana«), ki je priloga razpisni dokumentaciji, – fotokopijo računa(ov) za nabavljeno opremo, – pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če tega nadomešča z nabavljenim, – pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo dokumenta iz katerega je razviden podatek o številki šasije in letu proizvodnje šasije, – v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga je potrebno priložiti izjavo o prevzemu obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca. Izjava mora biti podpisana s strani župana občine in overovljena. 4. Merila za dodelitev sredstev Določitev deleža razpoložljivih sredstev za posamezno vrsto opreme: Celotna razpoložljiva finančna sredstva se najprej razdelijo na ustrezne deleže in sicer na: – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic, – delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov, – delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov, – delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov in – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil. Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi osnova za določitev višine sofinanciranja. Upoštevane bodo sledeče izhodiščne vrednosti: Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Princip izračuna deležev Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za posamezno vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene opreme, in sicer: Pri čemer je: GZO po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih zaščitnih oblek, GZČ po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih zaščitnih čelad, GZŠ po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih zaščitnih škornjev, GZR po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih zaščitnih rokavic, IDA po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih IDA, IZP po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih izpihovalnikov, NB po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih nahrbtnih brent, GP po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih pasov, GV po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih vozil, podvozij in nadgradenj, SUM(GZO+GZČ+GZŠ+GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV) izhodiščna vrednost vse na razpis prijavljene gasilske opreme. Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza pogojem razpisa. Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne gasilske zaščitne obleke Na podlagi števila zaščitnih gasilskih oblek v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilske zaščitne obleke se določi višina sofinanciranja za posamezno zaščitno obleko. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za gasilske zaščitne obleke. Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne gasilske zaščitne čelade Na podlagi števila zaščitnih gasilskih čelad v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilske zaščitne čelade se določi višina sofinanciranja za posamezno zaščitno čelado. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za gasilske zaščitne čelade. Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznih gasilskih zaščitnih škornjev Na podlagi števila gasilskih zaščitnih škornjev v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilskih zaščitnih škornjev se določi višina sofinanciranja za posamezne gasilske zaščitne škornje. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za gasilske zaščitne škornje. Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznih gasilskih zaščitnih rokavic Na podlagi števila gasilskih zaščitnih rokavic v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilskih zaščitnih rokavic se določi višina sofinanciranja za posamezne gasilske zaščitne rokavice. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za gasilske zaščitne rokavice. Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega izolirnega dihalnega aparata Na podlagi števila izolirnih dihalnih aparatov v razpisu in določene izhodiščne vrednosti izolirnega dihalnega aparata se določi višina sofinanciranja posameznega izolirnega dihalnega aparata. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za izolirne dihalne aparate. Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega izpihovalnika Na podlagi števila izpihovalnikov v razpisu in določene izhodiščne vrednosti izpihovalnika se določi višina sofinanciranja posameznega izpihovalnika. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za izpihovalnike. Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne nahrbtne brente Na podlagi števila nahrbtnih brent v razpisu in določene izhodiščne vrednosti nahrbtne brente se določi višina sofinanciranja posamezne nahrbtne brente. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za nahrbtne brente. Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega gasilskega pasu Na podlagi števila gasilskih pasov v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilskega pasu se določi višina sofinanciranja posameznega gasilskega pasu. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za gasilske pasove. Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje) Na podlagi števila gasilskih vozil v razpisu in določene izhodiščne vrednosti posameznega tipa gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje se določi višina sofinanciranja posameznega gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za gasilska vozila. 5. Način ocenjevanje ustreznosti prijave Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, podatki dostavljeni Gasilski zvezi Slovenije do 11. 7. 2007 (kategorizacija, tehnična dokumentacija, podatki o opremljenosti, program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2009, potrjen s strani GZ), podatki iz gasilskega informacijskega sistema »Vulkan« ter ostali podatki, s katerimi razpolaga Gasilska zveza Slovenije. Komisija za izvedbo razpisa si pridržuje pravico preverjanja pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v društvu, ki kandidira. Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane opreme, bo sankcionirano na način, da vlagatelj pri katerem bo to ugotovljeno ne bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: višina sredstev razpisa znaša 1,502.250 €. 7. Določitev obdobja v katerem morajo biti sredstva nabavljena in način financiranja opreme Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2007. Kot dokazilo za ustrezanje temu pogoju bo upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora vlagatelj predložiti ob prijavi na razpis do 6. julija 2007. Z vlagateljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme. 8. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog Vlagatelj mora prijavo na razpis za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno pošto na Ministrstvo za obrambo, Upravo Republike Slovenije, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, najpozneje do 6. 7. 2007. Upošteva se, da je vloga pravočasno oddana, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Opremljenost vloge Vlogo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln naslov vlagatelja in ID številko vlagatelja iz Vulkana. Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje (izvajalcu razpisa). Neveljavne vloge bodo vrnjene vlagateljem. V primeru veljavne, vendar nepopolne vloge bodo imeli kandidati možnost dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolnosti. V primeru ugotovitve komisije za izvedbo razpisa o neizpolnjevanju razpisnih pogojev v celoti ali za katero od vrste prijavljene opreme je možen 1. stopenjski ugovor v roku, navedenem v obvestilu. Odgovor komisije je dokončen. Datum odpiranja prispelih vlog Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija, imenovana s strani izvajalca in Gasilske zveze Slovenije. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 9. 7. 2007. Odpiranje vlog ne bo javno. Vsi, ki bodo sodelovali na razpisu bodo o izidu razpisa pisno obveščeni. Kraj, kjer zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo vlagatelji lahko dobijo v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, Ljubljana, ali na spletnih straneh Gasilske zveze Slovenije www.gasilec.net.