Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9773/07 , Stran 2427
I. Predmet razpisa: A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki jih ima v programu dela Zavod za turizem Ljubljana za leto 2007, in sicer: – Tradicionalne turistične prireditve – Maturantska parada, maj 2007, – Festival uličnih gledališč, junij – julij 2007, – Srednjeveški dan v Ljubljani, september 2007, – Ljubljanska vinska pot 2007, november 2007. – Programi in prireditve ob Ljubljanici s ciljem oživljanja Ljubljanice in njenih nabrežij – Programi in prireditve v starem mestnem jedru s ciljem oživljanja starega mestnega jedra – Programi in prireditve v parku Tivoli s ciljem oživljanja Tivolija in vzpostavitve tivolske promenade – Programi prireditev za otroke B) Predmet razpisa so predlogi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v točki A) in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv potencialnega ponudnika oziroma izvajalca (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika), – dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, – izpis iz sodnega registra (registracija), star največ 30 dni, – dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev, – reference ponudnika oziroma izvajalca ter sodelujočih na prireditvi, – izdelan projekt prireditve z dispozicijo vsebine, – način izvedbe projekta in izvedbeni roki, – vrednost in cena celotnega projekta s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov, – izjava ponudnika oziroma izvajalca, da je izvedba prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, – parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran). Merila in pogoji Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe in bodo prireditve izvajali od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS do 30. novembra 2007. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo prijavili prireditve, ki: – so sestavni del programa dela Zavoda za turizem Ljubljana za leto 2007 (točka A), – so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane, – poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici, – so brezplačne za obiskovalce, – so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane, – imajo mednarodni značaj oziroma so mednarodno zanimive, – pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za leto 2007 znaša 220.000 EUR. Na podlagi naštetih meril in pogojev bo Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral projekte v višini do največ 40 odstotkov celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov Rok za izvedbo prireditev iz razpisanega področja A) je vezan na terminski plan prireditev za leto 2007. Rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih sredstev iz razpisanega področja B) je 30. november 2007. II. Rok za predložitev vlog: vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani«. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo oddane na sedežu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, do 7. maja 2007 do 10. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo obravnavana. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 7. maja 2007 in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednji dan. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in www.ljubljana.si.