Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 430-22/2007/1 Ob-9675/07 , Stran 2425
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in raziskovalcev iz BiH, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte in sicer krajših obiskov do 12 dni in daljših obiskov do 3 mesecev. 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini: – mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v BiH; – stroški bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije (do 100 € na noč) in dnevnice za raziskovalce iz BiH ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do 12 dni); – stroške bivanja za raziskovalce iz BiH ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemomo v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06, stran 16305, v nadaljevanju: uredba), V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 € mesečno. Raziskovalcem iz BiH se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: – projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; – projekti trajajo 2-letni; – prijave se lahko nanašajo na vsa raziskovalna področja; – na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije ali Ministrstva za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo Republike Slovenije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav; – slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02, št. 115/05); – pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in nosilec iz BiH morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (na slovenski strani agencija, v BiH pa: Ministrstvo za zunanje zadeve, Oddelek za mednarodno znanstveno, tehnično, izobraževalno, kulturno in športno sodelovanje, Musala 2, 71000 Sarajevo, Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske, 78000 Banja Luka. 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A in B (ARRS-MS-BIH-03/A/2007 in ARRS-MS-BIH-03/B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava mora vsebovati naslednje elemente: a) predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku; – definicijo ciljev projekta; – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja; – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev; b) prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-BIH-03/A/2007, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-BIH08-09@arrs.si; c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na predlog izbire skupnega slovensko-bosansko hercegovinskega odbora za znanstveno in tehnološko, na katero je agencija vezana. 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 85.000 €. Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008. 9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009. 10. Način predložitve prijave Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in BIH v letih 2008–2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Vsaka vloga mora biti odposlana v posebni kuverti. Prve štiri strani prijavnega obrazca A (ARRS-MS-BIH-03/A/2007), v slovenskem in angleškem jeziku se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-BIH08-09@arrs.si. 11. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno četrtka 31. maja 2007 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-BiH08-09@arrs.si do vključno četrtka, 31. maja 2007 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti. 12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v četrtem tromesečju 2007. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej priloge). Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.