Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Su 010603/2007 Ob-9308/07 , Stran 2446
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2) Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu, – sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav za glavno obravnavo, vodenje obravnav, – izvrševanje zadev uprave organa, – vodenje in koordiniranje dela osebja organa, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka ali sodnika. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – opravljen pravniški državni ali pravosodni izpit, – poznavanje dela z računalnikom, – dobro poznavanje uradnega jezika. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) in 2. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2), in sicer: – državljanstvo Republike Slovenije; – aktivno obvladati uradni jezik; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni izpit, – pisno izjavo o znanju uradnega jezika, – pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo o privolitvi kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrožnemu sodišču na Ptuju pridobitev podatkov iz 5., 6., in 7. alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec v nazivu višji pravosodni svetovalec III na sedežu Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06), ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec« na naslov: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23.