Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1639. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov, stran 4246.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06), 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06), v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 in 1/07) in Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 3. redni seji dne 13. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in občinske volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika in smiselno po določbah zakona o funkcionarjih v državnih organih, zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakonom o lokalni samoupravi.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.
3. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Črna na Koroškem, ki sodi v VI. skupino občin (od 2001 do 5000 prebivalcev), je določen 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, oblikovane na podlagi zakona, dodatek za delovno dobo se za nepoklicno opravljanje funkcije ne upošteva.
4. člen
Plačni razred podžupana, v skladu z 8. členom Odloka o plačah funkcionarjev, določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. Za opravljanje funkcije podžupana, ki sodi v VI. skupino občin, je določen plačni razred v razponu od 34 do 41.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
- udeležbo na redni seji občinskega sveta          5,5%
- udeležbo na izredni seji občinskega            3,5%
sveta
- predsedovanje seji delovnega telesa            3,0%
občinskega sveta
- udeležbo na seji delovnega telesa,            2,0%
katerega član je,
od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje
funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Član občinskega sveta, ki po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja na podlagi zakona vodi sejo občinskega sveta, je upravičen do dodatnih 30% svoje sejnine.
Mesečno izplačilo opravi finančno-računovodska služba na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za nepoklicno opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži z odstotkom, določenim v skladu s 5. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače.
7. člen
Odločbo o plači oziroma plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije izda za občinske funkcionarje komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
8. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklenjenega sklepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na posamezni seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila sejnine za udeležbo na seji nadzornega odbora. Nagrade letno ne smejo preseči 15% letne plače župana.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer za:
- predsednika nadzornega sveta              5,5%
- člana nadzornega sveta                 4,2%
od višine mesečne plače župana za poklicno opravljanje
funkcije brez dodatka za delovno dobo.
11. člen
Predsednik in člani krajevne skupnosti imajo pravico do plačila sejnine za udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti. Nagrade letno ne smejo preseči 15% letne plače župana.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer za:
- predsednika krajevne skupnosti             1,6%
- člana sveta krajevne skupnosti             0,8%
 od višine mesečne plače župana za poklicno
 opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
12. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločb o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije, njegov namestnik in tajnik prejmejo nadomestilo v višini povprečnega mesečnega izplačila za poklicno opravljanje funkcije podžupana občine brez dodatka za delovno dobo.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini 20% povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije podžupana brez dodatka za delovno dobo.
Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki ob vsakem glasovanju v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice ter pravico do povračila stroškov prevoza, če je od doma do sedeža upravne stavbe več kot 1 km.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Črna na Koroškem. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave oziroma druga pooblaščena oseba.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, sveta za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj in članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
20. člen
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine so liste prisotnosti na seji in zapisniki sej, ki jih predsedujoči oddajo v tajništvu.
Za korespondenčne seje in za manj kot 50% časovne prisotnosti na seji, se nagrada oziroma plačila ne izplačuje.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev Občine Črna na Koroškem, sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 61/99).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 100-0002/2007-3
Črna na Koroškem, dne 14. marca 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.