Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 110-9/2007-1/3 Ob-9305/07 , Stran 2445
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: podsekretar – za evropske in druge projekte. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem upravne smeri; – najmanj 6 let delovnih izkušenj; – opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka. Delovno področje: izvajanje nalog pri pripravi in realizaciji evropskih in drugih projektov, ki jih izvaja oziroma v njih sodeluje Občina Kamnik. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in opravljenem strokovnem izpitu iz splošnega upravnega postopka – z navedbo kdaj in na kateri ustanovi je bil opravljen, 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje Občini Kamnik pridobitev podatkov iz predhodnih točk iz uradnih evidenc. Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine si je kandidat pridobil poleg formalne izobrazbe, vključno z znanjem tujih jezikov. Posebej so zaželjena ekonomska znanja in izkušnje na področju projektnega dela. Izbrani kandidat bo opravljal delo na uradniškem delovnem mestu v nazivu »podsekretar«. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kamnik na naslovu: Glavni trg 24, Kamnik. Formalno nepopolne prijave v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati naj vložijo prijavo v pisni obliki, ki se jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na javni natečaj – podsekretar – za evropske in druge projekte« na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi v obliki, poslani na elektronski naslov: občina@kamnik.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Kamnik http://www.kamnik.si/. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta: Vladimir Korošec (tel. 01/831-81-25) in Franc Hribernik (tel. 01/831-81-03).