Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1610. Odredba za parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi s pripravo in izvedbo pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil, stran 4205.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. marca 2007
O D R E D I L
parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993.
Namen parlamentarne preiskave je:
- ugotoviti, ali je bilo izvajanje nadzora Državnega zbora RS nad Ministrstvom za obrambo RS in Slovensko vojsko zavestno zavlačevano in oteženo,
- pojasnitev, ali je bil tako razpis kot podpis pogodbe za nakup pehotnih bojnih oklepnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 - izveden skladno s predpisi in usmeritvami, ki jih je sprejel bodisi Državni zbor RS bodisi Vlada RS,
- pojasnitev in razjasnitev pogojev in okoliščin postopka oddaje naročila zaupne narave, izbora ponudb, pogajanj o nakupu in podpisa pogodbe o nakupu srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8,
- ugotoviti, zakaj in kako je bil nakup izveden preko posrednika,
- ugotoviti, kakšni interesi in kakšne povezave oz. povezani posli so v ozadju nakupa,
- v zvezi z nakupom ugotoviti posredne in neposredne povezave med fizičnimi in pravnimi osebami ter nosilci javnih funkcij, ki so vpleteni tako v prodajo kot tudi proizvodnjo srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8,
- ugotoviti stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij z njihovim političnim vplivom na izbor ponudb, pogajanj o nakupu in podpisano pogodbo,
- ugotoviti, ali so bili nakupi opravljeni netransparentno in negospodarno, predvsem v korist posrednika in z njim povezanih oseb ter v škodo javnega interesa oziroma države,
- ugotoviti stopnjo politične odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij,
- ugotoviti neposredno ali posredno povezavo med sedanjimi in nekdanjimi akterji v trgovini z orožjem ter nosilci javnih funkcij, saj se v konkretnem primeru nakupa srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 pojavljajo tudi osebe, ki so bile posredno ali neposredno povezane s trgovino z orožjem v obdobju 1991 do 1993.
Obseg parlamentarne preiskave je:
- usklajenost tako razpisa kot tudi sklenjene pogodbe z vsemi prilogami o nakupu srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 z veljavno zakonodajo, dokumenti o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, obrambnih programih Republike Slovenije, cilji zveze NATO za Slovenijo, študijami, načrti, sklepi in ostalimi dokumenti ter odločitvami Ministrstva za obrambo in Generalštaba Slovenske vojske, ki so predstavljali podlago za nakup pehotnih bojnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 ter smernicami Vlade RS za protidobave v primeru nakupa orožja;
- postopek priprave in oddaje naročila zaupne narave za njihov nakup, izbor ponudb, pogajanja in na tej podlagi sklenjeno pogodbo z vsemi prilogami o nakupu srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 z dne 19. decembra 2006;
- aktivnosti in posredne ter neposredne povezave med fizičnimi in pravnimi osebami ter nosilci javnih funkcij, ki so sodelovale pri nakupu oziroma razpisu, izboru najboljšega ponudnika, v pogajanjih in podpisu pogodbe ter pri vzpostavitvi proizvodnje srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 (aktivnosti za izbor posrednika itd.);
- posredne ali neposredne povezave sedanjih ali bivših zaposlenih na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski ter nosilcev javnih funkcij in z njimi povezanih fizičnih in pravnih oseb v trgovanje z orožjem v obdobju 1991 do 1993 in pri zadnjem nakupu srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 (iste osebe se pojavljajo tako v sedanjih kot v preteklih orožarskih poslih);
- z nakupom bojnih oklepnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 povezane protidobave blaga ali storitve, proizvedene v Republiki Sloveniji,
- z nakupom oziroma proizvodnjo srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 povezano odpiranje novih neposrednih in posrednih delovnih mest.
Št. 020-02/93-38/28
Ljubljana, dne 30. marca 2007
EPA 1331-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.