Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 42/07 Ob-9697/07 , Stran 2468
1. Predmet prodaje je nepremičnina: 3-sobno stanovanje z ident. številko 3.E in podvožkom 689/4, ki se nahaja v stanovanjski V Markovcih 33a in ima skupne površine 58,75 m2. Stanovanje se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe; vzpostavljena je solastnina na skupnih delih in napravah stanovanjske stavbe v enakem deležu, kot ga ima stanovanje glede na objekt. Vrednost stanovanje je bila ocenjena pri družbi Auditor Revizijska družba d.o.o. iz Ptuja. Izhodiščna cena za prodajo stanovanja je 30.200 EUR. 2. Cena: višina ponujene cene ne sme biti nižja od izhodiščne cene za prodajo stanovanja. 3. Ponudba je zavezujoča in dokončna. Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 7. maja 2007 na naslov: Občinska uprava Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Rok vezanosti na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do poteka roka za oddajo ponudb. 4. Ponudba mora vsebovati: – potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti posamezne nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Neuspešnemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Markovci, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti nepremičnine za posamezno stanovanje, – pisno izjavo, da se ponudnik strinja s pogoji javnega razpisa. 5. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do 7. maja 2007. Javno odpiranje ponudb bo 8. maja 2007 ob 12. uri v sejni sobi Občine Markovci, v Markovcih 43. 6. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Markovci. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da sta dve ali več ponudb, ki bi bile najugodnejše, enake, ima prednost pri nakupu tisti ponudnik, ki bo na kasnejšem pogajanju ponudil najvišjo ceno. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 7. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 8. Stanovanja se prodajajo po sistemu »videno – kupljeno«. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel lastnik. Stroške notarske overitve pogodbe, vknjižba lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec. 9. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. 10. Občina Markovci lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 11. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občinski upravi Občine Markovci na tel. 02/788-88-80, kontaktna oseba gospa Kolenko. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.