Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica, stran 4287.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26797, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 7/04, 86704, 44/05) ter 16. in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/039) je Občinski svet Občine Ribnica na 3. redni seji dne 29. marca 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica
1. člen
V prvem stavku 3. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 68/01, 88/02, 32/06) se za besedno zvezo »ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo« razveljavi zadnji del stavka in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »uporabnikom na način, ki ga določa vsakokrat veljavni pravilnik o oskrbi s pitno vodo.«.
2. člen
V prvem stavku 34. člena se spremeni besedna zveza »Tarife oziroma cene« in nadomesti z besedo: »Tarife …«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V skladu z določili veljavne uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev daje občinski svet v postopku oblikovanja cen za porabljeno vodo soglasje lokalne skupnosti k povišanju cen.«.
3. člen
V drugem in tretjem odstavku 56. člena se spremenita besedni zvezi »iz 1. do 7. tč.« tako, da se po novem glasita: »iz 1. do 8. tč.«.
4. člen
Vse vrednosti, navedene v SIT, se v vseh členih črtajo in uporabljajo vrednosti, navedene v EUR.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2006
Ribnica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.