Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1658. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Mežica, stran 4268.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS UPB-1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00, 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 5. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Mežica
1. člen
Pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Mežica določa upravičence, višino pomoči, pogojene za pridobitev pomoči ter postopek za uveljavljanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
2. člen
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna. Z njo se družini zagotovi pomoč za pokrivanje stroškov ob rojstvu otroka. Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša za:
- za prvega otroka                120 €
- za drugega otroka               150 €
- za tretjega in vsakega naslednjega otroka    210 €.
V primeru rojstva dvojčkov se višina enkratne denarne pomoči poveča za 100%.
Višine pomoči iz prejšnjega odstavka tega člena so izražene v bruto vrednosti.
Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se vsako leto uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin.
Pri ugotavljanju, kateri po vrsti je novorojenec, za katerega se uveljavlja enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, se upošteva število živorojenih otrok matere novorojenca.
3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden od staršev novorojenca, če starša novorojenca živita skupaj.
V primeru, da starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
V primeru smrti staršev je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka oseba, ki je otrokov skrbnik na osnovi odločbe centra za socialno delo.
Pogoj za dodelitev enkratne denarne pomoči je stalno bivališče v Občini Mežica za novorojenca, upravičenec pa mora imeti stalno bivališče prijavljeno v Občini Mežica najmanj šest mesecev pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga upravičenec dvigne na sedežu občine oziroma je na razpolago na spletni strani Občine Mežica in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali osebno vloži v tajništvo Občine Mežica, najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni več mogoče uveljavljati. Vloga, ki je vložena po izteku tega roka, se zavrže kot prepozna.
5. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morata biti priložena:
- fotokopija transakcijskega računa, naziv banke in davčna številka staršev oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do prispevka,
- izjava vlagatelja, na osnovi katere bo upravni organ pridobil podatke o novorojencu iz rojstne matične knjige,
- izjavo vlagatelja, na podlagi katere bo upravni organ pridobil potrdilo o skupnem gospodinjstvu vlagatelja.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi in o njej odloča z odločbo občinski upravni organ, pristojen za socialno varstvo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Mežica. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
7. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka na transakcijski račun upravičenca najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
8. člen
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo fizično ali pravno osebo, niti je ni mogoče nameniti v kakršnekoli druge namene.
9. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja pristojne patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratne denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-15/2007
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.